główna zawartość
artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 763 KB
SIWZ - 1 str. 126 KB
SIWZ 847 KB
Istotne postanowienia umowy 401 KB
Projekt wykonawczy - branża elektryczna (zip) MB
Projekt wykonawczy - branża architektoniczna (zip) 11 MB
Projekt wykonawczy - instalacja sanitarna (zip) MB
Dokumentacja 1 (zip) MB
Specyfikacja techniczna (zip) MB
UWAGA - Zmiana terminów 265 KB
Przedmiar techniczny (zip) 443 KB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 1 MB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 254 KB
Dokumentacja 2 (zip) MB
Dokumentacja 3 105 KB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 3 367 KB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 4 507 KB
Zestawienie materiałów w działach 453 KB
UWAGA - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 242 KB
UWAGA - Zmiana terminów 336 KB
Dokumentacja teleinformatyczna - AKTUALNA (zip) MB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 5 712 KB
Dokumentacja 4 105 KB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 6 MB
Dokumentacja 5 73 KB
Dokumentacja 6 220 KB
Dokumentacja 7 429 KB
UWAGA - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 242 KB
UWAGA - Zmiana terminów 327 KB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 7 345 KB
Uzupełnienie dokumentacji branży sanitarnej (zip) MB
Aktualna dokumentacja teletechniczna (zip) MB
UWAGA - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 226 KB
UWAGA - Zmiana terminów 196 KB
Załączniki do odpowiedzi na pytania wykonawców MB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 8 512 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy 548 KB
artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na rewaloryzację zabytkowego Parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

obrazek
artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

obrazek
artykuł nr 14

Licytacja elektroniczna na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na wykonanie: Część I - Wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu ,,Radosna Szkoła'' przy SP Nr 8 zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 105, obręb 22 wg dokumentacji projektowej dołączonej przez zamawiającego. Część II - Wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu ,,Radosna Szkoła'' przy SP NR 3 zlokalizowanego przy ul. Wysokiej 28/38 w Piotrkowie Trybunalskim znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 460

artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, budowy ul. Roosevelta na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Granicznej wraz z remontem, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania: ,,Przebudowa ul. Roosevelta w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja techniczna''

artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu/przebudowy ul. Cmentarnej wraz z budową/przebudową mostu i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania: ,,Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna''

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w ul. Regatowej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 19

Przetarg nieograniczony na: Część I: zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w ul.Twardosławickiej - uzupełnienie, Część II: wykonanie robót budowlanych - budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Twardosławickiej - uzupełnienie dla zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych" w ramach projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" stanowiącego część Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowę ul. Spacerowej