artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: 1) zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zarządzanie nieruchomościami niezamieszkałymi stanowiącymi własność, współwłasność miasta, bądź znajdującymi się w posiadaniu miasta 2) pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy wykonywaniu robót budowlanych niestanowiących konserwacji i bieżących napraw w ramach realizacji rocznego planu rzeczowo-finansowego dla zasobu objętego zarządzaniem

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na prowadzenie miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2011 r.

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na wykonanie nowych przyłączy energetycznych C. O., kanalizacji sanitarnej, wodociągowej do budynków ZSP Nr 2.

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2011 r.

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń powielających w 2010 i 2011 r. dla potrzeb UM Piotrkowa Trybunalskiego