artykuł nr 1

LXIII Sesja z dn. 26.04.2023 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień: 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 8:15

LXIII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1, parter.

AUTOPOPRAWKA do LXIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 5. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
 6. 2. zmiany budżetu miasta na 2023 rok;
 7. 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Browarnej;
 8. 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej;
 9. 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 22;
 10. 6. zmieniającej uchwałę nr XLIII/536/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
  z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
 11. 7. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030;
 12. 8. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasto Piotrków Trybunalski za rok 2022.
 2. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku za rok 2021-2022.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim jako organizatora pieczy zastępczej za 2022 r.
  i zestawienie potrzeb w tym zakresie.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie od 26 stycznia 2022 roku do 21 grudnia 2022 roku (stan na dzień 13 stycznia 2023 roku).
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 23 marca 2023 r. do dnia 19 kwietnia 2023 r.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad LXIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do WPF z autopoprawkąMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały z autopoprawką ws zmiany budżetu Miasta na rok 202315 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do projektu uchwały ws budżetu Miasta na rok 2003 - autopoprawkaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rok13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Browarnej39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Browarnej13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 2234 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 2213 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIII/536/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIII/536/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-203015 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-203013 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim oraz objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim oraz objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2023359 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 202313 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer