artykuł nr 1

XXVII Sesja z dn. 30.09.2020 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695 i poz. 875, poz. 1086 i poz. 1106, poz. 1423, poz. 1478 i poz. 1493), zarządzam na dzień:

30 września 2020 r. (środa) o godz. 9:00

XXVII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

W ww terminie odbędzie się transmisja sesji z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

Osobisty odbiór imiennych wykazów głosowań jest możliwy od dnia 21 września 2020 r., za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10.

Zwrotne koperty z imiennymi wykazami głosowań należy złożyć do dnia 28 września 2020 r. za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Złożenie przez radnych, w wyznaczonym terminie do dnia 28 września 2020 r., zwrotnych kopert z imiennymi wykazami głosowań będzie stanowiło potwierdzenie obecności na XXVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwołanej w trybie korespondencyjnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2020 roku.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2020 roku.

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

6.2. zmiany budżetu miasta na 2020 rok;

6.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej;

6.4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej, (obr. 14, działki nr 307/5 i 306/17 o łącznej pow. 0,1444 ha);

6.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Goździków i ul. Kajakowej; '

6.6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 27;

6.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z "Hempis" spółka jawna Marek Pietrzak i Synowie ZPCHr, na części nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej z przeznaczeniem na parking;

6.8. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim wzdłuż ulicy Jedności Narodowej;

6.9. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35- ul. Wojska Polskiego 200;

6.10. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej - Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim;

6.11. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

6.12. zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

6.13. zmieniającej uchwalę regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

6.14. zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej;

6.15. skargi na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskim.

7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 15 sierpnia do dnia 18 września 2020 r.

9. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Załączniki:
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 15 KB
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok MB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2020 rok 15 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 997 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 15 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej, (obr. 14, działki nr 307/5 i 306/17 o łącznej pow. 0,1444 ha) 756 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 15 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Goździków i ul. Kajakowej 764 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Goździków i ul. Kajakowej 15 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 27 828 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 27 15 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z "Hempis" spółka jawna Marek Pietrzak i Synowie ZPCHr, na części nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej z przeznaczeniem na parking 712 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z ,,Hempis?? spółka jawna Marek Pietrzak i Synowie ZPCHr, na części nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej z przeznaczeniem na parking 15 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim wzdłuż ulicy Jedności Narodowej 99 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim wzdłuż ulicy Jedności Narodowej 15 KB
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35- ul. Wojska Polskiego 200 90 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35- ul. Wojska Polskiego 200 15 KB
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej - Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim MB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej-Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 15 KB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 555 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 KB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 622 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 15 KB
Projekt uchwały zmieniającej uchwalę regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 75 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 15 KB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej 107 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej 15 KB
Projekt uchwały w/s skargi na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskim 514 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 15 KB