artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XLII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych o utworzenie Osiedla "Szczekanica" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr XLI/748/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 19.02.2014 r. i poprzedzającą uchwałę Nr XXXII/480/05 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 26.01.2005 r. w/s uznania obszaru za użytek ekologiczny "Nad Bugajem" oraz niewykonanie tej uchwały z 2005 r. przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. wg obowiązującego prawa zawartego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie prawo wodne w związku z niewydaniem stosownych decyzji do których wydania zobowiązują te przepisy prawa zawarte w tych ustawach 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały dotyczącej nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 184 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXVII/361/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 października 2016 roku w/s przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXVII/361/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 października 2016 roku w/s przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 r. 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w/s ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez MZK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 932 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 312 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany nazwy ulicy upamiętniającej osobę symbolizującą komunizm 875 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXXIX/494/17 w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 362 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w dotychczasowych gimnazjach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski 157 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 530 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. w/s zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 200 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Curie-Skłodowskiej 26/28 - Bugajskiej 1/3 538 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 145, 141 i 48 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXXV/445/17 w/s okreslenia zadań i podziału środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2017 r. 697 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 r. 17 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie 542 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer