artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXXIX sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXII/639/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zmienioną Uchwałą Nr XXXV/673/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku 647 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej184 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 186 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie.74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 423 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2014 pod nazwą ,,Bezpieczne Miasto 2014''260 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2014 pn. ,,Bezpieczne Miasto 2014''60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 rok121 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 rok68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 rok153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 rok72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu budżetu Miasta na 2014 r. - autopoprawka II 341 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2013 r.493 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2013 r.35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie do WPF39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązańMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - autopoprawka II 65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązańMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał

artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXXVIII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków226 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub udostępnienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej271 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXX/561/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2013 rok 189 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jagiellońskiej211 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej przy ul. Pereca, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 21 jako działki nr 81/2, 83/4, 83/2, 84/4, 84/2 o łącznej pow.335 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej177 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi120 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2013 r.515 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2013 r.33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie do WPFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązańMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Wykaz projektów uchwał

artykuł nr 5

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXXVII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim173 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s likwidacji nazw nieistniejących ulic i placów w Piotrkowie Trybunalskim260 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego208 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu: organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego212 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym214 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków503 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim222 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości208 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki graficzny do projektu uchwały MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi211 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Tryb. pomiędzy ul. Lipową - Dębową177 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXI/614/13 z dnia 27 marca 2013 r. dotyczącej przeznaczenia do wydzierżawienia i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Rzemieślniczej 28a - Geodezyjnej 10160 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s oddania nieruchomości w użyczenie na czas oznaczony na rzecz TDW Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Radomsku w celu budowy drogi publicznej83 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 167/3 o powierzchni 0,3898 ha w obrębie 1779 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały nr XXXVI/676/13 z dnia 25 września 2013 roku w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi136 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2013 r.420 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2013 r.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie do WPF40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wieloletnia Prognoza Finansowa 94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer