artykuł nr 1

X sesja Rady Miasta - 29 czerwca 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr X/198/11 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 217 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/197/11 w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/196/11 w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 281 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/195/11 w/s przyjęcia rezygnacji Pana Konrada Czyżyńskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 221 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/194/11 w/s wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. 276 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/193/11 w/s skargi Pani Barbary Pisialskiej na działania Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim 838 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/192/11 w/s skargi Państwa Jolanty i Macieja Piekarskich na działania Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim. 969 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/191/11 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/190/11 w/s powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. 391 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/189/11 w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/188/11 w/s nadania Statutu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/187/11 w/s zmiany Uchwały Nr XX/329/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zmienioną Uchwałą Nr XLVIII/796/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. 758 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/186/11 w/s ustalenia wysokości opłaty za dokonanie wpisu do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych". 220 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/185/11 w/s zmiany Uchwały Nr VIII/148/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2011-2013. 305 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/184/11 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 67. 282 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/183/11 w/s przyjęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski, darowizny nieruchomości położonej przy ul. Dmowskiego, stanowiącej własność osoby fizycznej. 300 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/l82/11 w/s wydzierżawienia nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 71-73. 301 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/181/11 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Dmowskiego - Ciepłownia C-l i ul. Rolniczej - Ciepłownia C-2 350 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/180/11 wyrażenia zgody na wydzierżawienie do dnia 31 grudnia 2012 roku i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy, niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Kasztanowej. 373 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/l79/11 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie do dnia 31 grudnia 2012 roku i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy, niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Armii Krajowej. 378 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/l78/11 w/s uchylenia Uchwały Nr XXI/342/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Zalesickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 33, jako działka nr 40/1 o powierzchni 0,0067 ha. 281 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/l77/11 w/s zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku, zmienionej Uchwałą Nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r.. Uchwałą Nr 11/19/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. i Uchwałą Nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 478 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/176/11 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2011 655 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/175/11 w/s zmiany WPF na lata 2011-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

IX sesja Rady Miasta - 1 czerwca 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr IX/174/11 w/s zmiany Uchwały Nr VI/108/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2011 rok. 778 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/173/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim. 799 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/172/11 w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/171/11 w/s upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego. 278 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/170/11 w/s zmiany Uchwały Nr XXXVII/652/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/427/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 roku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ?Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji". 627 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/169/11 w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/168/11 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego 302 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/167/11 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 297 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwała Nr IX/166/11 w/s aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2007-2013. 27 MB
Uchwała Nr IX/165/11 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008 - 2015. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/164/11 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żeromskiego 20. 290 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/163/11 w/s nabycia do zasobu gminnego zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 178, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 162/1 o powierzchni 0,0739 ha, nr 162/2 o powierzchni 1,1466 ha, nr 162/3 o powierzchni 0,0613 ha w obrębie 25. 330 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/162/11 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Modrzewskiego 278 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/161/11 w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 20 o łącznej powierzchni 1,7881 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 228/1, 228/2 i 228/3, objętej księgą wieczystą PT1 P/00010091/0, dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim. 359 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/160/11 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lelewela 26. 271 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/159/11 w/s określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 266 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr IX/158/11 w/s zmiany budżetu miasta na 2011 rok. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/157/11 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/156/11 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2010 rok. 310 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

VIII sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/155/11 w/s zmiany uchwały ws. uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 963 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/154/11 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskigo 412 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/153/11 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 413 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/152/11 w/s wyboru przedstawicieli Rady Miasta do składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród dla trenerów, zawodników oraz osób wyróżniających się w działalności sportowej 517 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/151/11 w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskm 746 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/150/11 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w/s ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi 714 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/149/11 w/s trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zaspołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/148/11 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2011-2013 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/147/11 w/s ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim 454 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/146/11 w/s nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi Dziennemu w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/145/11 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 605 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/144/11 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 194/16 o pow. 48 m2 w obrębie geodezyjnym 29 445 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/143/11 w/s przyjęcia od FOCUS PARK PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości tj. własności działki nr 411/8 o pow. 23 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 24 przy ul. Zamenhofa 401 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/142/11 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2011 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/141/11 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer