artykuł nr 1

LXI Sesja z dn. 22.02.2023 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 8:15

LXI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10,  

sala nr 1, parter

AUTOPOPRAWKA do LXI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta oraz z LX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.2 zmiany budżetu miasta na 2023 rok;

4.3 nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim;

4.4 nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim;

4.5 wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim;

4.6 zmiany Uchwały Nr LIV/686/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski;

4.7 zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta;

4.8 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania;

4.9 przystąpienia do sporządzenia zmiany w Uchwale nr XIV/216/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M.Curie-Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim;

4.10 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 800 – lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim;

 

 

5. Sprawozdania z działalności komisji merytorycznych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie   Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 rok.

8. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim za 2022 rok.

9. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 19 stycznia 2023 r. do dnia 15 lutego 2023 r.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad LXI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie z Autopoprawką do WPF 2023-2044MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka do Projektu Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki - Autopoprawka do projektu uchwały ws zmiany budżetu miasta na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim300 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim532 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/686/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Uchwale nr XIV/216/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie-Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Uchwale nr XIV/216/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie-Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer