artykuł nr 1

LI Sesja z dn. 25.05.2022 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

25 maja 2022 r. (środa) o godz. 9:00

LI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter

 

Autopoprawka - Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok.

4.1. Debata nad Raportem o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok.

4.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania.

5.  Sprawozdania: finansowe Miasta za 2021 r., z wykonania budżetu Miasta za rok 2021,  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok, informacji o stanie mienia miasta na dzień 31 grudnia 2021 r. wraz z wyjaśnieniami Skarbnika Miasta do informacji o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 05.05.2022 r. oraz roczne
z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok.

5.1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania  budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok;

5.2. Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta dotyczących sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz z wykonania budżetu Miasta za 2021 r.;

5.3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2021 r. i informacji  o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. wraz z wyjaśnieniami Skarbnika Miasta do informacji
o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 05.05.2022 r. oraz wniosku w kwestii absolutorium;

5.4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium;

5.5. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok i informacją o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku wraz z wyjaśnieniami Skarbnika Miasta do informacji o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 05.05.2022 r. oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok;

5.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok;

5.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok. (opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok, została przekazana radnym w programie radni.info).

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/619/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej – Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.

11. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 20 kwietnia 2022 r. do dnia 17 maja 2022 r.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 r.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 r.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 r.18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 r.30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie z autopoprawką Prezydenta Miasta do WPFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 r.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
I autopoprawka Prezydenta Miasta do uchwały w sprawie budżetu Miasta na rok 2022MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 r. wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XLIX/619/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 r.14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr XLIX/619/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 r.12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/619/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 r.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskie-Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej - Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej i Sadowej w Piotrkowie Trybunalskim20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu - Mapka197 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej i Sadowej w Piotrkowie Trybunalskim27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer