artykuł nr 1

XXXV Sesja z dn. 28.04.2021 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz.180 i poz. 694)  zarządzam na dzień:

28 kwietnia 2021 r.  o godz. 10.00

XXXV Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji  z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

 

Imienne wykazy głosowań przesłane zostaną pocztą elektroniczną wraz z niniejszym zawiadomieniem w dniu  20 kwietnia 2021 r.  ( alternatywnie dla osób, które nie mają możliwości wydrukowania przesłanych wykazów głosowań możliwy będzie osobisty odbiór imiennych wykazów głosowań od dnia 20 kwietnia 2021 r., za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10).

Imienne wykazy głosowań, po uzupełnieniu, należy złożyć do dnia 27 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Złożenie przez radnych, w wyznaczonym terminie imiennych wykazów głosowań będzie stanowiło potwierdzenie obecności na XXXV Sesji Rady Miasta, zwołanej w trybie korespondencyjnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2021 rok;
  3. 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy „Z” w Piotrkowie Trybunalskim
  4. 4. nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim („Fiołkowa”);
  5. 5. zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyjęcia Programu „Piotrkowska Karta Mieszkańca”. 
  6. 6. określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2021.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Piotrków Trybunalski za rok 2020.
 5. Informacja dotycząca stanu technicznego dróg Gminy Miasto Piotrków Trybunalski (potrzeby oznakowania, stan nawierzchni, ilość zaplanowanych i wydanych środków finansowych na remonty dróg, planowane inwestycje drogowe itp.).
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 22 marca 2021 do dnia 18 kwietnia 2021 roku. 
 8. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

Podpisał Przewodniczący Rady Miasta  

Marian Błaszczyński 

Dokument podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Załączniki:
Wynik głosowania do projektu uchwały ws określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 202118 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały ws zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyjęcia Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca"18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały ws nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim ("Fiołkowa")18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały ws miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy "Z" w Piotrkowie Trybunalskim18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały ws zmiany budżetu miasta na 2021 rok18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do projektu uchwały WPFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały ws zmiany budżetu miasta na 2021 rok19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do projekt uchwały ws zmiany budżetu miasta na 2021 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały ws miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy "Z" w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały ws nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim ("Fiołkowa")258 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały ws zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyjęcia Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca"18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały ws określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2021347 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer