artykuł nr 1

LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LIII/668/18 w/s wyrażenia zgody na wniesienie dodatkowej opłaty do Związku Miasta Polskich36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/667/18 w/s powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania 41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/666/18 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego144 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/665/18 ws przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości407 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/664/18 w/s zawarcia porozumienia z Gminą Gorzkowice dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Gorzkowice opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim 44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/663/18 w/s wniosku małż. P. o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/662/18 w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania664 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/661/18 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/660/18 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/659/18 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/658/18 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/657/18 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok 96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/656/18 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2018306 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/655/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamurowej 6A ? ul. Zamkowej 6 29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/654/18 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 31203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/653/18 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 4240 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/652/18 w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/651/18 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LII/648/18 w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/647/18 w/s podziału Miasta Piotrków Trybunalski na stałe obwody głosowania382 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/646/18 w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numeracji, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym264 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/645/18 w/s zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/644/18 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/643/18 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości przy ul. Porannej 9 w Piotrkowie Trybunalskim128 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/642/18 w/s sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Sulejowskiej37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/641/18 w/s wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w/s z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-201952 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/640/18 w/s wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2016-201950 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/639/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim243 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/638/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2016-201951 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/637/18 w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/636/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/650/18 w/s utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Szczekanica" i nadania jej statutuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/649/18 w/s przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości 87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

LI Sesja Rady Miasta z 24 stycznia 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LI/635/18 w/s skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim432 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/634/18 w/s zgłoszenia kandydata na ławnika w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w/s z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019, które pozostawia sie bez dalszego biegu142 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/633/18 w/s zgłoszenia kandydata na ławnika w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, które pozostawia sie bez dalszego biegu138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/632/18 w/s wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Eko-Region Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie283 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/631/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej257 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/630/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje - ul. Dalekiej i ul. Dalekiej265 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/629/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 73-83256 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/628/18 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orzechowej 16262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/627/18 w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/626/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer