artykuł nr 1

X Sesja Rady Miasta z 24 czerwca 2015 r

Załączniki:
Uchwała Nr X/136/15 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 - Ciepłownia C-1; ul. rolniczej 75 - Ciepłownia C-2233 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/135/15 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego776 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/134/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015r363 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/133/15 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotkrowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/132/15 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych220 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/131/15 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotkrowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania226 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/130/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/129/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"508 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/128/15 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Działkowej 6A194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/127/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Piotkrowie Trybunalskim przy ulicy Narutowicza, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 22 jako działka 182 o powierzchni 0,1071 ha182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/126/15 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności działki numer 164/1248 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/125/15 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/124/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

IX Sesja Rady Miasta 27 maja 2015 r

Załączniki:
Uchwała Nr IX/123/15 w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/122/15 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego489 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/121/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 226 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/120/15 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzgnięcie nadzorcze222 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/119/15 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piotrkowie Trybunalskim192 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/118/15 w sprawie określenia warunków oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na rzecz ich użytkowników wieczystych 270 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/117/15 w sprawie wyrazenia zgody na przyznanie w ramach należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności do działek położonych w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonych numerami 127/15 o powierzchni 0,0475 ha i 128/3 o powierzchni 0,0292 ha z obrębu 20, które przeszły z mocy prawa na własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski z przeznaczeniem pod drogę publiczną, nieruchomości zamiennej położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Broniewskiego oznaczonej nr działki 129/2 o powierzchni 0,1340 ha250 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/116/15 w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiacych własonść gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne212 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/115/15 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/39/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 stycznia 2015 r w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na 20 lat, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7173 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/114/15 w sprawie zamiany nieruchomości połozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej stanowiącą własność osoby fizycznej207 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/113/15 w sprawie zmiany nieruchomości stanowiacej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Chabrowej na działkę stanowiacą własność osoby fizycznej położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wschodniej 38199 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/112/15 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/111/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/110/15 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego absolutorium ztytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 r240 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/109/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok218 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

VIII Sesja Rady Miasta 22 kwietnia 2015 r

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/108/15 w/s zaopiniowania projektu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych195 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/107/15 w/s pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej193 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/106/15 w/s zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych198 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/105/15 w/s zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych196 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/103/15 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wrejonie ulic: Al. Gen. W. Sikorskiego, M. Dąbrowskiej, J. Tuwima i T. Sygietyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim jest zgodny z ustaleniami obowiazujacego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego " przyjętego Uchwałą Nr XIV/297/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r.200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/102/15 w/s wyrazenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Broniewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 20 jako działka nr 128/1 o powierzchni 0,0165 ha188 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/101/15 w/s wyrazenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Jerozolimskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 16 jako działka nr 331/2 o powierzchni 0,0284 ha185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/100/15 w/s zmiany nieruchomości położonej przy ul. Wierzejskiej oznaczonej ne działki 227/1 o pow. 0,1003 ha w obr.17 stanowiacej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, na nieruchomość położoną przy ul. Wierzejskiej, oznaczoną nr działek 123/11, 123/12 i 123/13 o łącznej pow. 0,0253 ha stanowiacą własność osoby fizycznej224 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/99/15 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości,położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stolarskiej 181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/98/15 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomościpołozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bugajskiej 17185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/97/15 w/s zmiany Budżetu Miasta na 2015 rMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/96/15 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer