artykuł nr 1

III Sesja Rady Miasta - 22 grudnia 2014 r.

Załączniki:
Uchwała Nr III/25/14 w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2015 pn. ,,Bezpieczne Miasto 2015" MB
Uchwała Nr III/36/14 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 994 KB
Uchwała Nr III/35/14 w/s odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XXIII/424/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w/.s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania oraz Uchwałę Nr XXX/566/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniającą uchwałę w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania MB
Uchwała Nr III/34/14 w/s zmiany Uchwały Nr XLII/762/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 marca 2014 roku w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2014 rok 626 KB
Uchwała Nr III/33/14 w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania MB
Uchwała Nr III/32/14 zmieniająca uchwałą w/s nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 160 KB
Uchwała Nr III/31/14 w/s przystąpienia do sprządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Twardosławickiej, Zawodzie, rzeki Strawy i autostrady A1 w Piotrkowie Trybunalskim 526 KB
Uchwała Nr III/30/14 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Polnej i Al. Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr III/29/14 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Polnej i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 184 KB
Uchwała Nr III/28/14 w/s wyboru przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie, wstrzymanie lub cofanie stypendiów sportowych 220 KB
Uchwała Nr III/27/14 w/s szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechcniania kultury oraz ich wysokości MB
Uchwała Nr III/26/14 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody za osiągnięcia w służbie 243 KB
Uchwała Nr III/24/14 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok MB
Uchwała Nr III/23/14 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok MB
Uchwała Nr III/22/14 w/s przyjęcia programu rozwoju pod nazwą ,,Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020" 24 MB
Uchwała Nr III/21/14 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 196 KB
Uchwała Nr III/20/14 w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej 296 KB
Uchwała Nr III/19/14 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, udziału 41843/221809 w częście nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul Dąbrowskiego 5 201 KB
Uchwała Nr III/18/14 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej przy ul. Źródlanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 25 jako działka nr 316/6 o pow. 0,0030 ha, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 205 KB
Uchwała Nr III/17/14 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok 27 MB
Uchwała Nr III/16/14 w/s przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Uchwała Nr III/15/14 w/s zmiany budżetu miasta na 2014 rok 10 MB
Uchwała Nr III/14/14 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
artykuł nr 2

II Sesja Rady Miasta - 8 grudnia 2014 r.

artykuł nr 3

I Sesja Rady Miasta - 1 grudnia 2014 r.

artykuł nr 4

XLVIII Sesja Rady Miasta - 29 października 2014 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLVIII/845/14 w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa MB
Uchwała Nr XLVIII/844/14 w/s zmiany uchwały w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 165 KB
Uchwała Nr XLVIII/843/14 w/s przyjęcia ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2015-2018" 23 MB
Uchwała Nr XLVIII/842/14 w/s uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta MB
Uchwała Nr XLVIII/841 w/s nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 904 KB
Uchwała Nr XLVIII/840/14 w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie i odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę 478 KB
Uchwała Nr XLVIII/839/14 w/s zmiany Uchwały Nr XLII/762/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 marca 2014 roku w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2014 rok 620 KB
Uchwała Nr XLVIII/838/14 w/z zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej-Bocznej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Błotnej, stanowiącą własność osoby fizycznej 220 KB
Uchwała Nr XLVIII/837/14 w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umów użytkowania wieczystego działek gruntu nr 34/7 i 34/8 (obr. 34); 369/1 i 369/8 (obr. 36) oraz 133/16 (obr. 32) 234 KB
Uchwała Nr XLVIII/836/14 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim u zbiegu ulic: Polnej-Kostromskiej 210 KB
Uchwała Nr XLVIII/835/14 w/s nabycia do zasobu gminnego zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 123, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 266/1 o powierzchni 0,0050 ha i 266/2 o powierzchni 0,5974 ha w obrębie 10 215 KB
Uchwała Nr XLVIII/834/14 w/s zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dn. 23 czerwca 2010 roku w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 542 KB
Uchwała Nr XLVIII/833/14 w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 rok 13 MB
Uchwała Nr XLVIII/832/14 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MB