artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XV sesji Rady Miasta

Załączniki:
* załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć 109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zminy WPF18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*załącznik nr 8B zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-zadania powiatu37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*załącznik nr 8A zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-zadania gminy35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 7B zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-zadania powiatu41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 7A zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli-zadania gminy34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 6 zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 5 plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 r.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4 zmiany w planie nakładów na inwestycje45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3B zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-zadania powiatu50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3A zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-zadania gminy49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2B zmiany w planie wydatków-zadania powiatu68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2A zmiany w planie wydatków-zadania gminy87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1B zmiany w planie dochodów-zadania powiatu51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*załącznik nr 1A zmiany w planie dochodów -zadania gminy62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na rok 201133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zajętych pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg krajowych98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny prawa użytkowania wieczystego przysługującemu Miastu Piotrków Trybunalski ? miastu na prawach powiatu, do nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 23, oznaczonej numerem działki 317/1 o pow. 0,0524 ha.101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2012 rok126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr IX/169/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr IX/172/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLII/748//09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 29 października 2009 r.w/s uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009-201490 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku zmienionej Uchwałą nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Uchwałą nr II/19/10 z 10 grudnia 2010 roku, Uchwałą nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 roku, Uchwałą nr X/177/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku i Uchwałą XIII/250/11 z dnia 26 października 2011 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej 30/32187 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok184 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXV/606/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 25 marca 2009 r. w/s organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 29 marca 2006 r. w/s zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej likali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od cen sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty cen sprzedaży lokalu mieszkalnego, zmienionej uchwałami Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XVI/261/07 z dn. 28 listopada 2007 r. Nr XXIV/403/08 z dn. 25 czerwca 2008 r. i uchwały Nr VII/120/11 z dn. 30 marca 2011 r.82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2012 pn. ?Bezpieczne Miasto 2012?.245 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VI/108/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2011 rok 186 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania165 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XIV sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/147/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim645 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XXIII/394/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskz dnia 28 maja 2008 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu655 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XII/247/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski644 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.652 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s opłaty od posiadania psa644 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XV/225/03 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 30 grudnia 2003 r. w/s określenia inkasentów opłaty targowej644 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zniesienia ochrony pomników przyrody650 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, udziału 41843/221809 w części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dąbrowskiego 5.85 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyboru członka Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim 80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2030109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1 - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań 73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zminy WPF18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 11B zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska-zadania powiatu34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 11A zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska-zadania gminy36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 10A zmiany w planie dochodów związanych z ochroną środowiska-zadania gminy33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 9 zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 8B zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-zadania powiatu41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 8A zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli-zadania gminy34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 7 zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 6 plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 r.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 5 plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 r.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4B zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-zadania powiatu50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4A zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-zadania gminy49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3B zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-zadania powiatu38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3A zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-zadania gminy40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2B zmiany w planie wydatków-zadania powiatu68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2A zmiany w planie wydatków-zadania gminy85 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1B zmiany w planie dochodów-zadania powiatu52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1A zmiany w planie dochodów-zadania gminy55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na rok 201133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 59.96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości646 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VI/108/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2011 rok 192 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2012 - 2015.136 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium 69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik nr 2 - rysunekMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik nr 1 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską-nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego155 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego172 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13, poz. 112) nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego154 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Pawłowska w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/484/97 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 września 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 36, poz. 116 z późn. zmianami) nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego154 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Pawłowska (C8U) w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonej Uchwałą Nr XV/267/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 25 listopada 1999 r. Nr 137, poz. 1502) nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego160 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Pawłowska (C3MN) w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVIII/476/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2000 r. Nr 141, poz. 829) nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego157 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w jednostce urbanistycznej 8.16.E3.R, zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego z dnia 18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223) nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego155 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały83 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*rysunki do projektu (zip)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską ? nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku221 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*rysunki do projektu (zip)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r.189 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchylenia Uchwały Nr V/61/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Jeziorna I w Piotrkowie Trybunalskim, w jednostkach urbanistycznych 6MN, 20KX, 15KD i w części 26MN, zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/883/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 lipca 2006 r. Nr 252, poz. 1944)125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalsk136 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały83 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*rysunki do projektu (zip)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r.247 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały83 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku278 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13, poz. 112)124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Pawłowska w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/484/97 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 września 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 36, poz. 116 z późn. zmianami)126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Pawłowska (C8U) w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonej Uchwałą Nr XV/267/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 25 listopada 1999 r. Nr 137, poz. 1502)123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwała w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Pawłowska (C3MN) w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVIII/476/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2000 r. Nr 141, poz. 829)129 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w jednostce urbanistycznej 8.16.E3.R., zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego z dnia 18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223) 145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 339 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 299 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwaly w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Armii Krajowej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 3/5 o powierzchni 70 m2 w obrębie geodezyjnym 23 72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s powołania komisji do zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta przy zgłaszaniu kandydatów na ławników83 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XIII sesji Rady Miasta

Załączniki:
*załącznik nr 10 plan wydatków jednostek pomocniczych 21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*załącznik nr 9 zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*załącznik nr 8B zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*załącznik nr 7A zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*załącznik nr 6B zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli-zadania powiatu47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*załącznik nr 6 zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli-zadania gminy47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*załącznik nr 5 plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 r.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*załącznik nr 4 zmiany w planie nakładów na inwestycje39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*załącznik nr 3B zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2B zmiany w planie wydatków-zadania powiatu68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2A zmiany w planie wydatków-zadania gminy72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1B zmiany w planie dochodów-zadania powiatu48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1A zmiany w planie dochodów-zadania gminy52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na rok 201133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2 do projektu uchwały WPF80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1 do projektu uchwały WPF72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 ? 203067 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski651 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr LIV/870/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego miasta na prawach powiatu, na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mechanicznej222 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku zmienionej Uchwałą nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Uchwałą nr II/19/10 z 10 grudnia 2010 roku, Uchwałą nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 roku i Uchwałą nr X/177/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dostępne kategorie:
III kwartał
IV kwartał