artykuł nr 1

XXXV Sesja Rady Miasta - 25 marca 2009 r.

Załączniki:
Uchwała nr XXXV/593/09 w/s stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego89 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/594/09 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2009113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XXXV/594/09 - Zmiany w planie dochodów50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XXXV/594/09 - Zmiany w planie dochodów47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr XXXV/594/09 - Zmiany w planie wydatków58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr XXXV/594/09 - Zmiany w planie wydatków45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXV/594/09 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXV/594/09 - Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2011124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXV/594/09 - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 128 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6B do Uchwały nr XXXV/594/09 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXV/594/09 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXV/594/09 - Zmiany w planie Funduszu36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXXV/594/08 - Zmiany w planie Funduszu41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXV/594/09 - Zmiany w planie Funduszu38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXV/594/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11/1 do Uchwały nr XXXV/594/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12 do Uchwały nr XXXV/594/09 - Prognoza spłaty długów w latach 2010-201789 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 13 do Uchwały nr XXXV/594/09 - Zmiany w planie dochodów budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2009 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami129 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/595/09 w/s zmiany Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-201518 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/595/09 - Plan Rozwoju LokalnegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/595/09 - Plan finansowy na lata 2009-201538 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/596/09 w/s Projektu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, zgłoszonego do Funduszu Spójności100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/597/09 w/s sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16, ul. Michałowskiej 16 a, ul. Michałowskiej 16 b i ul. Michałowskiej 16 c.99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/598/09 w/s zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Bursztynowej 5b, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski na niezabudowaną nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Żeglarskiej, stanowiącą własność osób fizycznych.101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/599/09 w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu części nieruchomości położonej przy Alejach 3-go Maja 9 dla Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim 101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/600/09 w/s zmiany uchwały Nr XX/304/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/601/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/602/09 w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/591/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2009 rok 191 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/603/09 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/604/09 w/s zmiany Statutu Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/605/09 w/s zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/568/09 z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/606/09 w/s organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/607/09 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/608/09 w/s utworzenia obwodów głosowania w szpitalach , Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym.98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/609/09 w/s zmiany Uchwały nr XXX/518/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2009 rok.94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/610/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Jednostce Pomocniczej Gminy Osiedle Sulejowska98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/611/09 w/s skargi Pana Edmunda Farysia na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXV/612/09 w/s skargi Pana Henryka Alamy na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim 116 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXXIV Sesja Rady Miasta - 25 lutego 2009 r.

Załączniki:
Uchwała nr XXXIV/593/09 w/s stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/592/09 w/s zmiany Uchwały Nr XXXIII/561/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim.14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/591/09 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2009 rok 31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr XXXIV/590/09 - Regulamin70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/590/09 w/s ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski.26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/589/09 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/495/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008 - 201331 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/588/09 w/s uchylenia Uchwały Nr XXV/432/08 z dnia 3 września 2008r. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008 - 201220 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/587/09 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 400.000,00 zł 22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/586/09 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 150.000,00 zł 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/585/09 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 250.000,00 zł 29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/584/09 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 200.000,00 zł 22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/583/09 w/s zmiany Uchwały Nr XLII/732/05 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie przyznawania stypendiów sportowych16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik graficzny do Uchwały nr XXXIV/582/09MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/582/09 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. W. Sikorskiego, M. Dąbrowskiej, J. Tuwima i T. Sygietyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/581/09 w/s zamiaru włączenia Bursy Szkolnej Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/580/09 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 318 i 319/1 o łącznej pow. 421 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Kopernika.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/579/09 w/s przyznania w ramach należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa użytkowania wieczystego do działek o łącznej powierzchni 4328 m2 , które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Piotrków Trybunalski z przeznaczeniem pod układy komunikacyjne, prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości zamiennej położonej przy ul. Energetyków 10 o powierzchni 3556 m228 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/578/09 w/s sprzedaży, w drodze ustnych przetargów nieograniczonych, nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12, ul. Glinianej 12 c i ul. Glinianej 12 d.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/577/09 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wyzwolenia 30.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/576/09 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 47.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/575/09 w/s nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zalesickiej - Grabskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 180/1 o powierzchni 0,0715 ha.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/574/09 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sasanek 40.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXIV/573/09 - Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9B do Uchwały nr XXXIV/573/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9A do Uchwały nr XXXIV/573/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXIV/573/09 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXIV/573/09 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009 - 201150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIV/573/09 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIV/573/09 - Prognoza spłaty długów w latach 2010 - 201619 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4/1 do Uchwały nr XXXIV/573/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 200922 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIV/573/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 200920 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3A do Uchwały nr XXXIV/573/09 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr XXXIV/573/09 - Zmiany w planie wydatków56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr XXXIV/573/09 - Zmiany w planie wydatków61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XXXIV/573/09 - Zmiany w planie dochodów43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XXXIV/573/09 - Zmiany w planie dochodów48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIV/573/09 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200932 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XXXIII Sesja Rady Miasta - 21 stycznia 2009 r.

Załączniki:
Uchwała nr XXXIII/572/09 w/s delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, realizującej zadania Starosty21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/571/09 w/s wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/570/09 w/s zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/569/09 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczącej ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr XXXIII/568/09 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2009139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/568/09 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr XXXIII/567/09 - Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2009113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/567/09 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/566/09 w/s ustalenia warunków rekompensaty przeznaczonej przez Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu świadczenia przez tę Spółkę obsługi przewozowej linii autobusowych w okresie od 1 marca 2009 roku do 28 lutego 2019 roku oraz w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Miasto Piotrków Trybunalski na okres przekraczający rok budżetowy.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/565/09 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/565/09 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/565/09 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/565/09 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (ulicy Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/564/09 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej Nr 8 (Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które zostało przyjęte Uchwałą Nr XLIX/837/06 z dnia 29 marca 2006 r.25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/563/09 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/563/09 - Rozstzrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/563/09 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/563/09 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/562/09 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które zostało przyjęte Uchwałą Nr XLIX/837/06 z dnia 29 marca 2006 r.30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/561/09 w/s zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/560/09 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/495/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-201335 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/559/09 w/s zmiany uchwały Nr XX/304/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/558/09 w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Belzackiej 176 i Dworskiej 11a dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim 25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/557/09 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Niskiej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 34/1, 34/2 i 27/1 o łącznej powierzchni 2854 m224 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5B do Uchwały nr XXXIII/556/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumien i umów55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5A do Uchwały nr XXXIII/556/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIII/556/09 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/556/09 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-201146 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/556/09 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XXXIII/556/09 - Zmiany w planie wydatków46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XXXIII/556/09 - Zmiany w planie wydatków48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/556/09 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200929 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/555/09 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 3824 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer