artykuł nr 1

VI Sesja Rady Miasta - 23 lutego 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr VI/114/11 zmieniająca uchwałę w/s delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku realizującej zadania Starosty398 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/113/11 w/s skarg Barbary Pisialskiej na Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/112/11 w/s skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/111/11 w/s skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/110/11 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego421 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/109/11 w/s zmiany Uchwały Nr XXXVII/652/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. w/s zmiany Uchwały Nr XXIV/427/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniającej uchwałę w/s utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji"723 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/108/11 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zaresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2011 r.993 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr VI/107/11 w/s wyrażenia zgody na udzielenie 95% bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania niezabudowanych gruntów w użytkowanie wieczyste położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Doroszewskiego oznaczonych nr działek 392/12, 392/13, 392/14, 392/10, 392/19, 392/20, 392/22, 392/23, 392/24 i 392/34 w obrębie 24 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokaliMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nt VI/106/11 w/s wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu440 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/105/11 w/s zbycia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 33/3 o pow. 50 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niskiej492 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/104/11 w/s sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lelewela 26410 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/103/11 w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkownika nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy Placu Zamkowym 4, ul. Zamkowej i ul. Jerozolimskiej 30514 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/102/11 w/s wyrażenia zgody na przyznanie w ramach należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności do działki położonej w Piotrkowie Trybunalskiem, oznaczonej numerem 85/32 o powierzchni 0,0114 ha w obrebie 18, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piotrków Trybunalski z przeznaczeniem pod projektowany układ komunikacyjny, nieruchomości zmiannej połozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Świtezianki oznaczonej nr działki 85/33 o powierzchni 0,0094 ha531 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/101/11 w/s zmiany budżetu miasta na 2011 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/100/11 w/s upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do wystawiania poleceń wyjzadu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego426 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/99/11 w/s wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego462 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/98/11 w/s odwołania przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego477 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/97/11 w/s powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/96/11 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego392 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/95/11 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego280 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/94/11 w/s ustalenia regulaminu glosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/93/11 w/s powoałania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach radnych na wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego329 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/92/11 w/s odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego271 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/91/11 w/s ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/90/11 w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego330 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/89/11 w/s przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego260 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/88/11 w/s wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego261 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/87/11 w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/86/11 w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach radnego na przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego312 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/85/11 w/s odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego249 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/84/11 w/s ustalenia regulaminu glosowania odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/83/11 o powołaniu Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego285 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer