artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2019

artykuł nr 2

Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2021 roku

artykuł nr 3

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2021 roku

artykuł nr 4

Uproszczona oferta w trybie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Wspieraj Seniora, dotycząca pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji...

Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 roku