artykuł nr 1

Budżet Miasta na 2007 r.

Załączniki:
Plan wydatków jednostek pomocniczych. 21 KB
Plan przychodów i wydatków powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. 19 KB
Plan przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r 20 KB
Plan przychodów i wydatków funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na 2007 r. 21 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 16 KB
plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 16 KB
Plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych 21 KB
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 16 KB
Prognoza spłaty długów w latach 2008 - 2015 20 KB
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok 22 KB
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok 20 KB
Wieloletni plan inwestycyjny 2007 - 2009 48 KB
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 38 KB
Plan nakładów na inwestycje na 2007 r. 187 KB
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2007 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 22 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 33 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 21 KB
Plan wydatków Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok - według klasyfikacji budżetowej 627 KB
Dochody budżetu miasta na 2007 rok 56 KB
Uchwała Nr V/44/07 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 87 KB