artykuł nr 1

LXXIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.03.2024 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LXXIV/921/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Miasta Piotrków Trybunalski do klastra energii "Czysty Piotrków"22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIV/920/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2024377 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIV/919/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmiany w Uchwale nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z 1/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie projektowanej ulicy Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Tryb. i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr. ewidencyjnych: 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 2923 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXXIV/918/24 z dn. 27.03.2024 r.165 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIV/918/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pawłowskiej, Promiennej i Fabianiego w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXXIV/917/24 z dn. 27.03.2024 r.90 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIV/917/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIV/916/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 202422 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIV/915/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła "FARA" w Piotrkowie Trybunalskim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIV/914/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła "FARA" w Piotrkowie Trybunalskim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIV/913/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Piotrkowie Trybunalskim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIV/912/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Trybunalskim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIV/911/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Trybunalskim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIV/910/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie przyznania dotacji dla Rektoratu Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIV/909/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIV/908/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach Mikołaja Kopernika34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIV/907/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXXIV/906/24 z dn. 27.03.2024 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIV/906/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXXIV/905/24 z dn. 27.03.2024 r.11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIV/905/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 roku w/s w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

LXXIII Sesja Rady Miasta z dn. 28.02.2024 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LXXIII/889/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2024 rok 28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIII/904/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wskazania członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIII/903/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście i Żwirki w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIII/902/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Młynarskiej, Belzackiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIII/901/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie nadania nazwy "Ostoja" dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim282 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/900/24 z dn. 28.02.2024 r.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/900/24 z dn. 28.02.2024 r.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIII/900/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LXXIII/899/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie realizacji przez Miasto Piotrków Trybunalski w roku 2024 Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 202415 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr Nr LXXIII/898/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie realizacji przez Miasto Piotrków Trybunalski w roku 2024 Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 202415 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIII/897/24 rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie nabycia do zasobu gminnego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Daniłowskiego27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIII/896/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ludowej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIII/895/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Logistycznej31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIII/894/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Oddzielnej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIII/893/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Polnej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIII/892/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach Armii Krajowej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIII/891/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 2330 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIII/890/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXXIII/888/24 z dn. 28.02.204 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIII/888/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXXIII/887/24 z dn. 28.02.2024 r.10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXIII/887/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

LXXII Sesja Rady Miasta z dn. 24.01.2024 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LXII/877/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXII/877/24MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXII/878/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXXII/878/24 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXII/879/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXII/880/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXII/881/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Uchwała Nr LXXII/881/24 34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXII/882/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2024-203013 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXXII/882/24 10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXXII/882/24 - mapki917 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXII/883/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021 - 2030" 30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXXII/883/24 635 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXII/884/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXII/885/24Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Włókienniczej, Wypoczynkowej i Tkackiej w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXXII/885/24129 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXII/886/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dostępne kategorie:
I kwartał
II kwartał