artykuł nr 1

XXVI Sesja z dn. 26.08.2020 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695 i poz. 875, poz. 1086 i poz. 1106), zarządzam na dzień:
26 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 9:00
XXVI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa                                                  Trybunalskiego. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

    3.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

    3.2 zmiany budżetu miasta na 2020 rok;

    3.3. zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalenia wysokości cen i                     opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej;

    3.4 zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i                          Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta;

   3.5. wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem 'Piotrków                      Trybunalski i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;

    3.6 zmieniającej uchwałę Nr XV/260/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019              roku w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa                  obywateli i porządku publicznego na rok 2020 pn. "Bezpieczne Miasto 2020";

    3.7 przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w                        szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków                              Trybunalski,  ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia

          na 2020 rok;

    3.8. pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

    3.9. nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim;

  3.10. zasad udziału innych instytucji publicznych, podmiotów komercyjnych oraz organizacji                                   pozarządowych w Programie Piotrkowska Karta Mieszkańca:

 3.11. przyjęcia zmian w "Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie                          Trybunalskim na lata 2019-2021";

 3.12. przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia
      3 lipca do dnia 14 sierpnia 2020 r.

6. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego410 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok403 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w/s upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej416 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej417 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta477 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta421 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego589 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem 'Piotrków Trybunalski i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego423 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/260/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2020 pn. "Bezpieczne Miasto 2020"520 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/260/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2020 pn. "Bezpieczne Miasto 2020"433 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia na 2020 rok614 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia na 2020 rok430 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego399 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim561 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim397 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zasad udziału innych instytucji publicznych, podmiotów komercyjnych oraz organizacji pozarządowych w Programie Piotrkowska Karta Mieszkańca967 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s zasad udziału innych instytucji publicznych, podmiotów komercyjnych oraz organizacji pozarządowych w Programie Piotrkowska Karta Mieszkańca414 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia zmian w "Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019-2021"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s przyjęcia zmian w "Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019-2021"409 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego324 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego404 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer