artykuł nr 1

XXIII Sesja z dn. 24.06.2020 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695 i poz. 875), zarządzam na dzień:

24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 9:00

XXIII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

Osobisty odbiór imiennych wykazów głosowań jest możliwy od dnia 15 czerwca 2020 r., za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10.

Zwrotne koperty z imiennymi wykazami głosowań należy złożyć do dnia 22 czerwca 2020 r. za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Złożenie przez radnych, w wyznaczonym terminie do dnia 22 czerwca 2020 r., zwrotnych kopert z imiennymi wykazami głosowań będzie stanowiło potwierdzenie obecności na XXIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwołanej w trybie korespondencyjnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2020 rok;
  3. 3. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej;
  4. 4. wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności zabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 i ul. Rolniczej 75 do spółki pod firmą: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  5. 5. objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp.z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;
  6. 6. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
  7. 7. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2020/2021;
  8. 8. określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  9. 9. ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę;
  10. 10. przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zmianę siedziby szkoły;
  11. 11. zmiany uchwały Nr IX/134/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zmienionej uchwałą Nr XIII/194/19 Rady Miasta z dnia 30 października
  12. 12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bosmańskiej i Kajakowej w Piotrkowie Trybunalskim;
  13. 13. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej i Logistycznej w Piotrkowie Trybunalskim;
  14. 14. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  15. 15. rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 3. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 10.06.2020 r. do dnia 14.06.2020 r,
 5. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.400 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok.394 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej.503 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej.404 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności zabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 i ul. Rolniczej 75 do spółki pod firmą: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;852 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności zabudowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 i ul. Rolniczej 75 do spółki pod firmą: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.436 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.534 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp.z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.409 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.396 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2020/2021.531 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2020/2021.399 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.402 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę.424 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zmianę siedziby szkoły.480 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zmianę siedziby szkoły.404 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr IX/134/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 r., w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zmienionej uchwałą Nr XIII/194/19 Rady Miasta z dnia 30 października 2019 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr IX/134/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zmienionej uchwałą Nr XIII/194/19 Rady Miasta z dnia 30 października 2019 r.435 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bosmańskiej i Kajakowej w Piotrkowie Trybunalskim.853 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bosmańskiej i Kajakowej w Piotrkowie Trybunalskim.420 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej i Logistycznej w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej i Logistycznej w Piotrkowie Trybunalskim.429 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.397 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r., w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.405 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer