artykuł nr 1

XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

 

27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 9:00

 

XIV Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10,
Sala nr 1, parter.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:
 1. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
 2. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta,
 3. przeprowadzenie głosowania tajnego,
 4. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2019 rok;
  3. 3. wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;
  4. 4. zmiany Uchwały Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok;
  5. 5. opłaty targowej;
  6. 6. ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim.
  7. 7. Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
   24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020;
  8. 8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim;
  9. 9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie – Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim;
  10. 10. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1;
  11. 11. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim
   ul. Dmowskiego 38;
  12. 12. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3 im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim
   ul. Broniewskiego 16;
  13. 13. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12;
  14. 14. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
   ul. Leonarda 12/14;
  15. 15. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36;
  16. 16. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego
   w Piotrkowie Trybunalskim w Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej 3;
  17. 17. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Al. Mikołaja Kopernika 1;
  18. 18. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 11;
  19. 19. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego
   im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Aleje Armii Krajowej 17;
  20. 20. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stefana Roweckiego - Grota w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 5;
  21. 21. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1;
  22. 22. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38;
  23. 23. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36;
  24. 24. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1;
  25. 25. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Budowy Maszyn wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38;
  26. 26. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Kształtowania Środowiska wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3 im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim przy
   ul. Broniewskiego 16;
  27. 27. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Gastronomiczno - Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12;
  28. 28. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Ekonomiczno - Handlowego wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leonarda 12/14;
  29. 29. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Menedżersko - Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36;
  30. 30. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim,
   ul. Krakowskie Przedmieście 36;
  31. 31. wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka
   w Piotrkowie Trybunalskim;
  32. 32. zmiany uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Komisji Stypendialnej powołanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości;
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
 3. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 30 października 2019 r. do dnia 26 listopada 2019 r.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

AUTOPOPRAWKA DO PORZĄDKU OBRAD

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka do projektu uchwały w/s WPF MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s zmiany WPF 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok; MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynika głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta. 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 520 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Reasumcja głosowania podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s opłaty targowej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie opłaty targowej 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim 673 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik nr 1 - Mapa do projektu uchwały MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie-Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik nr 1 - Rysunek do projektu uchwały MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie-Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1 532 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik glosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 38 353 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 38 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3 im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim ul. Broniewskiego 16 359 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim ul. Broniewskiego 16 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12 337 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12. 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Leonarda 12/14 294 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Leonarda 12/14 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36 371 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim w Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej 3 412 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim w Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej 3 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Al. Mikołaja Kopernika 1 360 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Al. Mikołaja Kopernika 1 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 11 356 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 11 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Aleje Armii Krajowej 17 358 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Aleje Armii Krajowej 17 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stefana Roweckiego - Grota w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 5 362 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stefana Roweckiego - Grota w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 5 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1 381 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38 370 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36 386 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1 378 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Budowy Maszyn wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38 360 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Budowy Maszyn wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Kształtowania Środowiska wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3 im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 16 394 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Kształtowania Środowiska wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 16 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Gastronomiczno - Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12 376 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Gastronomiczno - Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Ekonomiczno - Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leonarda 12/14 366 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Ekonomiczno - Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leonarda 12/14. 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Menedżersko - Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36 381 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Menedżersko - Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie Przedmieście 36 264 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowała do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie Przedmieście 36 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim 385 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Komisji Stypendialnej powołanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości; 426 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Komisji Stypendialnej powoływanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lodzi na Uchwałę Nr XVI/217/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XVI/217/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 396 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowane położone w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowane położone w Piotrkowie Trybunalskim wraz z Autopoprawka Prezydenta Miasta 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer