artykuł nr 1

IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 9:00

IX Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.2. zmiany budżetu miasta na 2019 rok;

4.3. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim;

4.4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście i Żwirki w Piotrkowie Trybunalskim;

4.5. sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej;

4.6. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w obrębie 18, oznaczonej nr działki 91/27;

4.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., na części nieruchomości zabudowanych. pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Działkowej, ul. Ściegiennego, ul. Łódzkiej;

4.8. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;

4.9. zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta;

4.10. wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie udziałów oraz podwyższenie kapitału w spółce „Miejski Zakład Komunikacyjny” Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim;

4.11. utworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski”;

4.12. nadania nazwy dla skweru w Piotrkowie Trybunalskim;

4.13. przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia na 2019 rok;

4.14. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski;

4.15. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.16. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski;

4.17. nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim;

4.18. nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalskim a Miastem Petrinja w Chorwacji;

4.19. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;

4.20. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

5. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 29 maja 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r.

8. Sprawy różne.

9.  Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

AUTOPOPRAWKA

Załączniki:
4.1. Wynik głosowania178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.1. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany WPFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok16 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.2. Wynik głosowania178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.3. Projekt uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. EnergetykówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.3. Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4. 4. Projekt uchwały w sprawie mpzp w rejonie ulic Krakowskie Przedmieście i ŻwirkiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.4. Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej589 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.5. Wynik głosowania180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w obrębie 18, oznaczonej nr działki 91/27569 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.6. Wynik głosowania180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., na części nieruchomości zabudowanych. pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Działkowej, ul. Ściegiennego, ul. ŁódzkiejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.7. Wynik głosowania180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim772 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.8. Wynik głosowania180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta717 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.9. Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie udziałów oraz podwyższenie kapitału w spółce "Miejski Zakład Komunikacyjny" Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim712 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.10. Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski"515 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.11. Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla skweru w Piotrkowie Trybunalskim419 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.12. Wynik głosowania178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia na 2019 rok715 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.13. Wynik głosowania180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piotrków TrybunalskiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.14. Wynik głosowania178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.15. Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.16. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski530 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.16. Wynik głosowania181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.17. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.17. Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.18. Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalskim a Miastem Petrinja w Chorwacji374 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.18. Wynik głosowania180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.19. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych450 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.19. Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego388 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.20. Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.21. Projekt uchwały w sprawie skargi na dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania MiastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.21. Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.22. Projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego682 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.22. Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.23. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego343 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.23. Wynik głosowania180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia ochwaty przez Radę Miasta o włączeniu działek nr 194/6 i (dodatkowo) nr 194/17 obręb 29, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kasztanowej do sieci dróg publicznych445 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.24. Wynik głosowania181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przez Radę Miasta zobowiązującej władze miasta do wydzielenia i wykupu terenów prywatnych zlokalizowanych w jednostkach 24 ZP i 32 ZN - na funkcje zgodne z w/w planem miejscowym: działka nr 193/1 (Belzacka 172), południowe części działek nr 194/18 i 194/19 (Belzacka 170), fragment dziatki nr 195/13, dzialki nr 195/14 1196/15 (Belzacka 168)528 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.25. Wynik głosowania181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przez Radę Miasta o odkryciu koryta rzeki Strawki (po uregulowaniu stanu prawnego terenu) na odcinku po zachodniej stronie ulicy Energetyków (rejon dz. nr 195/14 1195115) oraz innych fragmentów skanalizowanych, zgodnie z ustaleniami dot. ochrony ekosystemu w tekście Studium (2017) i za przykładem innych krajów (wyciągających wnioski).607 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.26. Wynik głosowania182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przez Radę Miasta o utworzeniu budżetu na wykup terenów prywatnych przeznaczonych w planach miejscowych i studium pod zieleń publiczną76 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.27. Wynik głosowania180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.28. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.28. Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.29. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr VII/82/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy zbiegu ulic Energetyków i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim.580 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.29. Wynik głosowania181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer