artykuł nr 1

XLV Sesja Rady Miasta z dn. 27 września 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLV/563/17 w/s skargi na Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/562/17 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych o utworzenie jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Szczekanica"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/561/17 zmiana uchwały w sprawie opłaty targowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/560/17 w/s zatwierdzenia projektu ?Razem możemy więcej? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie 9.2.1. "Usługi społeczne i zdrowotne"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/559/17 w/s zmiany Uchwały XXVIII/376/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady Al, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/558/17 zmieniająca Uchwałę Nr XL/503/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/557/17 w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 rok.12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/556/17 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XLIV Sesja Rady Miasta z dn. 6 września 2017 r.

artykuł nr 3

XLIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta w dn. 31 sierpnia 2017 r. (odwołana)

  • Obrady sesji dot. sposobu pozyskiwania funduszy i realizacji obchodów 800 lecia Piotrkowa Trybunalskiego.
artykuł nr 4

XLII Sesja Rady Miasta z dn. 30 sierpnia 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLII/549/17 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/361/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/548/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/547/17 w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/546/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy upamiętniającej osobę symbolizującą komunizm.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/545/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/494/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/544/17 w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w dotychczasowych gimnazjach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski. MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/543/17 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków TrybunalskiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/542/17 zmieniająca uchwałę Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/541/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Curie Skłodowskiej 26/28 - ul. Bugajskiej 1/3.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/540/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim: przy ulicy Wroniej 145 (obręb 30) działka nr 38 o powierzchni 1,6885 ha; przy ulicy Wroniej 141 (obręb 30) działka nr 43 o powierzchni 1,2264 ha i przy ulicy Wroniej 48 (obręb 42) działka nr 171 o powierzchni 1,9374 haMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/539/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/445/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2017 rok.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/538/17 w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 rok.13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/537/17 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/553/17 w sprawie skargi na Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/552/17 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/551/17 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Państwa Jolanty i Macieja małż. Piekarskich i Pana Marka Piekarskiego na uchwałę nr XLI/748/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 lutego 2014 roku i poprzedzającą uchwałę nr XXXII/480/05 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny ?Nad Bugajem? oraz niewykonanie tej uchwały z 2005 roku przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. wg obowiązującego prawa zawartego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie prawo wodne w związku z niewydaniem stosownych decyzji do których wydania zobowiązują te przepisy prawa zawarte w tych ustawach.15 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/550/17 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

XLI Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta w dn. 15 lipca 2017 r.

  • Sesja dotyczyła stanu publicznej podstawowej opieki zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim i podejmowanych przez władze samorządowe Piotrkowa Trybunalskiego działań.