artykuł nr 1

XLV Sesja Rady Miasta - 27 czerwca 2014 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLV/810/14 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu prof. dr hab. Henrykowi Maciołkowi 165 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/809/14 w/s określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/808/14 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/807/14 w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 829 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/806/14 w/s przyjęcia ,,Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Piotrków Trybunalski w latach 2010 - 2014'' - UWAGA WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI DOSTĘPNE SĄ W BIURZE RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO LUB PRACOWNI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 256 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/805/14 w/s zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/717/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 rok 243 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/804/14 w/s wyrażenia zgody na użyczenie części zabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dworskiej198 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/803/14 w/s uchylenia Uchwały Nr XI/202/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.206 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/802/14 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego lokalu użytkowego - pomieszczenia stacji TRAFO, stanowiącego własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, znajdującego się w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 3242 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/801/14 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego lokalu użytkowego - pomieszczenia rozdzielni elektrycznych R1 i R2, stanowiącego własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, znajdującego się w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 3 248 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/800/14 w/s przyjęcia od osoby fizycznej na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski darowizny lokalu mieszkalnego nr 19 znajdującego się w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mickiewicza 25 222 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/799/14 w/s zwolnienia z podatku od nieruchomościMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/798/14 w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/797/14 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/796/14 w/s odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego155 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/795/14 w/s ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego728 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/794/14 w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w/s odwołania wiceprzewodniczacego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 187 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XLIV Sesja Rady Miasta - 28 maja 2014 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLIV/793/14 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 495 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/792/14 w/s upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa infrastrukury Osiedla Broniewskiego - Wierzejska w Piotrkowie Trybunalskim''386 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/791/14 w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/790/14 w/s zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych 158 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/789/14 w/s zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w/s pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych166 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/788/14 w/s zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych164 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/787/14 w/s pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej 153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/786/14 w/s zmiany Uchwały Nr XLII/752/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 marca 2014 r. w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków zwolnienia z tych opłat 387 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/785/14 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 38 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzielnej 7A łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 209 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/784/14 w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/783/14 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/782/14 w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 2013198 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/781/14 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2013 r.174 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XLIII Sesja Rady Miasta - 30 kwietnia 2014 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLIII/780/14 w/s skargi Pani (...) oraz Pana (...) na Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/779/14 w/s skargi Pani (...) na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 362 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/778/14 w/s uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w/s Sulejowskiego Parku Krajobrazowego MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/777/14 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego164 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/776/14 w/s uchwalenia ,,Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014 - 2020''MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/775/14 w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji pilotażowego projektu ,,Budżet Obywatelski 2015 w Piotrkowie Trybunalskim'' MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/774/14 zmieniająca uchwałę w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/773/14 w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom podległym 532 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/772/14 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 30 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonych przy: ul. Dmowskiego - Ciepłownia C-1 i przy ul. Rolniczej 75 - Ciepłownia C-2176 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/771/14 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości udziału 15/240 części w prawie własności działki gruntu położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gabriela Narutowicza nr 34, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 22, numerem 194164 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/770/14 w/s wyrżenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 167 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/769/14 w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/768/14 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer