artykuł nr 1

XII Sesja Rady Miasta - 28 września 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XII/247/11 w/s ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski.793 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/246/11 w/s zmiany Uchwały Nr II/18/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym w postaci hipotek nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. w celu zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi na zadnie inwestycyjne pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim788 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/245/11 w/s zmiany Uchwały Nr XXIII/257/96 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 września 1996 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Piotrków Trybunalski pod firmą ?Komunikacja Miejska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/285/96 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 1996 r.369 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/244/11 w/s sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a Gminą Żagubica w Republice Serbii285 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/243/11 w/s skargi Państwa Jolanty i Macieja Piekarskich na Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim861 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/242/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej Strzelnica w Piotrkowie Trybunalskim751 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/241/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej - Meszcze I w Piotrkowie Trybunalskim.687 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/240/11 w/s zmiany Uchwały Nr X/181/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Dmowskiego-Ciepłownia 1 i ul. Rolniczej 75 -Ciepłownia C-2.326 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/239/11 w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zmienionej uchwałami Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XVI/261/07 z dnia 28 listopada 2007 r., Nr XXIV/403/08 z. dnia 25 czerwca 2008 r. i Nr VII/120/11 z dnia 30 marca 2011 r.349 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/238/11 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 176 A. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 69 o powierzchni 0,4067 ha w obrębie 42.332 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/237/11 w/s wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy350 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/236/11 w/s wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.359 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/235/11 w/s ławników do Sądu Okręgowego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim.342 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/234/11 w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.448 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/233/11 w/s sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/232/11 w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.375 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/231/11 w/s zmiany budżetu Miasta na 2011 rok10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/230/11 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2029MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XI Sesja Rady Miasta - 31 sierpnia 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XI/229/11 w/s skargi Pani Barbary Pisialskiej na działalność Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.473 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/228/11 w/s skargi Pana Jana Jarosa na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.887 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/227/11 w/s ponownej skargi Pani Barbary Pisialskiej na Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim.994 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/226/11 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pani Halinie Kępińskiej-Bazylewicz.241 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr Xl/225/11 w/s zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.376 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/224/11 w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach. Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym położonych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.430 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/223/11 w/s zmiany Uchwały Nr X/189/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.272 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/222/11 w/s pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych442 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XI/221/11 w/s przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.237 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/220/11 w/s sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr LIV/892/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIl/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 roku.400 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/219/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Skłodowskiej-Curie i Jerozolimskiej w Piotrkowie Trybunalskim.736 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr Xl/218/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Targowej w Piotrkowie Trybunalskim.605 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/217/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim.776 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/216/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim.694 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/215/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Sulejowskiej ?Sigmatex" w Piotrkowie Trybunalskim.638 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/214/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Sulejowskiej ?Meble" w Piotrkowie Trybunalskim.728 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/213/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Polnej i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim.635 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/212/11 w/s zmiany Uchwały Nr LVII/934/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.304 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/211/11 w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski.522 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/210/11 w/s wyrażenia zgody na złożenie przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wniosku o przekształcenie udziału 6469/91874 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 122 c (obręb 24) oznaczonej Nr działek: 149/2; 149/10 i 149/11 o łącznej powierzchni 0,1927 ha w udział 6469/91874 części w prawie własności.349 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/209/11 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia, w drodze przetargu, nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego.274 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/208/11 w/s sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej266 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/207/11 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 5 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.297 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/206/11 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego.288 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/205/11 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 90 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 237 o powierzchni 116 m2 w obrębie geodezyjnym 23.358 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/204/11 w/s zmiany Uchwały Nr X/180/l 1 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie do dnia 31 grudnia 2011 roku i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kasztanowej.392 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/203/11 w/s zmiany Uchwały Nr X/l 79/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie do dnia 31 grudnia 2012 roku i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy, niezabudowanej 397 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/202/11 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej obiektem wieży ciśnień, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 25.279 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/201/11 w/s zmiany Uchwały Nr XXII/352/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiślanej, oznaczonej numerem działki 405/1 o powierzchni 0,0050 ha.390 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/200/11 w/s zmiany budżetu Miasta na 2011 rok10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/199/11 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2029.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer