artykuł nr 1

LII Sesja Rady Miasta - 23 czerwca 2010 r.

Załączniki:
Uchwała nr LII/862/10 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/861/10 w/s zatwierdzenia projektu "ZDOBYWAM ŚWIAT" kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas IV i V piotrkowskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/860/10 w/s zatwierdzenia projektu "Kompleksowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów piotrkowskich szkół gimnazjalnych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do Uchwały nr LII/859/10 - Plany Komisji Rady Miasta155 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/859/10 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/858/10 w/s rozpatrzenia skargi Rady Osiedla 'Wronia" na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/857/10 w/s rozpatrzenia skargi Pana Henryka Alamy na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/856/10 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały nr XLIX/802/10 Rady Mista Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 r. w/s przyjęcia Planu Rowoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015586 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/855/10 zmieniająca Uchwałę Nr LI/826/10 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 94/7 o powierzchni 79 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 797 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/854/10 w/s wystąpienia do Wojewody Łódzkiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski nieruchomości107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/853/10 w/s przyjęcia od FOCUS PARK PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości tj. własności działki nr 388/11 o pow. 46 m2 oraz prawa użytkowania wieczystego działek nr 388/9 o pow. 4 m2, 411/17 o pow. 46 m2, 411/15 o pow. 14 m2, 411/13 o pow. 71 m2, 411/11 o pow. 14 m2 i 411/9 o pow. 47 m2 położonych w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 24 przy ul. Zamenhofa.100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/852/10 w/s sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 22 jako działka numer 60/4 o powierzchni 0,0114 ha.96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/851/10 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 49 a - l.106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/850/10 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 29 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. B. Chrobrego 5, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/849/10 w/s nabycia do gminnego zasobu, nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podole, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 480/3, nr 492/1, nr 493/3 - obręb 37.93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/848/10 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej o pow. ca 300 m2 stanowiącej część działki, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 315/27 o pow. 0,5870 ha, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Modrzewskiego, wchodzącej w skład targowiska, na której zlokalizowane są pawilony handlowe. 96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/847/10 w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego udziałów w nieruchomości oznaczonej nr działki 143/160 o powierzchni 0,0027 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ignacego Krasickiego 10.96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/846/10 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy, nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Przemysłowej 34c.98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/845/10 w/s zmian w statucie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/844/10 w/s szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom podległym 76 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/843/10 w/s określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/842/10 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Wilków92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/841/10 w/s określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/840/10 w/s sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12B do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12A do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie wydatków związnych z ochroną środowiska i gospodarki 43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10A do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9B do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podtstawie porozumień i umów46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9A do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumien i umów43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7.1 do Uchwały nr LII/839/10 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr LII/839/10 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr LII/839/10 - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w zł140 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr LII/839/10 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2010-201241 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3B do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3A do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie wydatków67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie wydatków80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie dochodów50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr LII/1A/10 - Zmiany w planie dochodów58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LII/839/10 w/s zmiany budżetu Miasta na 2010 r.38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

LI Sesja Rady Miasta - 26 maja 2010 r.

Załączniki:
Uchwała nr LI/838/10 w/s rozpatrzenia skargi Pana Henryka Alamy na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LI/837/10 w/s zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Meszcze"94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik graficzny do Uchwały nr LI/836/10371 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LI/836/10 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Świerczowskiej, Zalesickiej i Anny w Piotrkowie Trybunalskim102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik graficzny do Uchwały nr LI/835/10 155 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LI/835/10 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście i Grabskiej oraz cieku wodnego Śrutowy Dołek w Piotrkowie Trybunalskim103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr LI/834/10 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu118 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LI/834/10 w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim869 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LI/833/10 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LI/832/10 zmieniająca uchwałę Nr XLVII/782/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok zmienioną uchwałą Nr XLIX/809/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 roku102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LI/831/10 w/s zmieniająca uchwałę Nr XLVII/781/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok zmienioną uchwałą Nr XLIX/808/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 roku115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LI/830/10 w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego UWAGA Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego IISA/Łd 1251/11 z dnia 10 stycznia 2012 roku stwierdzono nieważność Uchwały Nr LI/830/10 z dnia 26 maja 2010 r. w zakresie: paragrafu 30 ust. 5, paragrafu 31 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, paragrafu 31 ust. 5 109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr LI/829/10 - Plan Gospodarki OdpadamiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr LI/829/10 - Program Ochrony ŚrodowiskaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LI/829/10 w/s przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016", którego inegralną częścią jest "Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 201766 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LI/828/10 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres do 3 lat części zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Dmowskiego.95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LI/827/10 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres 8 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy, nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Wierzeje.99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LI/826/10 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 94/7 o powierzchni 79 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 798 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LI/825/10 w/s zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Reymonta (obręb 21) oznaczonej nr działki 443/6 o powierzchni 0,0159 ha.93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

L Sesja Rady Miasta - 28 kwietnia 2010 r.

Załączniki:
Uchwała nr L/824/10 w/s utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym 64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Strategia Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2010-2015 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr L/823/10 w/s Strategii Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2010-2015 62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr L/822/10 w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/590/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski 69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr L/821/10 w/s sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXXIV/582/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. W. Sikorskiego, M. Dąbrowskiej, J. Tuwima i T. Sygietyńskiego 116 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr L/820/10 w/s uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"120 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10B do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10A do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9B do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie dochodów budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2010 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr L/819/10 - Prognoza spłaty długów w latach 2011-202921 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr L/819/10 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr L/819/10 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2010-201240 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie wydatków54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie wydatków65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie dochodów47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie dochodów49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr L/819/10 w/s zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 r. 33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr L/818/10 w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 200998 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer