artykuł nr 1

VIII sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/155/11 w/s zmiany uchwały ws. uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego963 KB
Uchwała Nr VIII/154/11 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskigo412 KB
Uchwała Nr VIII/153/11 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego413 KB
Uchwała Nr VIII/152/11 w/s wyboru przedstawicieli Rady Miasta do składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród dla trenerów, zawodników oraz osób wyróżniających się w działalności sportowej517 KB
Uchwała Nr VIII/151/11 w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskm746 KB
Uchwała Nr VIII/150/11 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w/s ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi714 KB
Uchwała Nr VIII/149/11 w/s trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zaspołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaMB
Uchwała Nr VIII/148/11 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2011-201312 MB
Uchwała Nr VIII/147/11 w/s ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim454 KB
Uchwała Nr VIII/146/11 w/s nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi Dziennemu w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr VIII/145/11 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 605 KB
Uchwała Nr VIII/144/11 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 194/16 o pow. 48 m2 w obrębie geodezyjnym 29445 KB
Uchwała Nr VIII/143/11 w/s przyjęcia od FOCUS PARK PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości tj. własności działki nr 411/8 o pow. 23 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 24 przy ul. Zamenhofa401 KB
Uchwała Nr VIII/142/11 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2011MB
Uchwała Nr VIII/141/11 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2029MB