artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na elektroniczną identyfikację i rejestrację psów z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na opiekę nad miejscami pamięci narodowej znajdującymi się w Piotrkowie Trybunalskim w 2020 roku

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na całodobowe interwencyjne usuwanie padłych zwierząt lub ich części oraz ptaków z pasów drogowych i innych terenów stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (w granicach administracyjnych Miasta)

artykuł nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USTAWIENIE I OBSŁUGĘ KABIN SANITARNYCH NA TERENIE MIASTA W LATACH 2020-2021

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej na potrzeby przygotowania i złożenia wniosku do NFOŚiGW na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji Konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19 dla projektu pn.: "Budowa Systemu Kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim"