artykuł nr 1

Protokół kontroli przeprowadzonej przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli, Delegaturę w Łodzi

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowego z kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstała i zgromadzoną w organach i jednostkach organizacyjnych

artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej prowadzonej przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeprowadzonej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi

artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne NIK - Realizacja Programu Sportowa Polska