artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Łódzkiego z kontroli dotyczącej wykonywania przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli w trybie zwykłym działalności Prezydenta Miasta Piotrków Trybunalski w dziedzinie geodezji i kartografii, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Łódzkiego z kontroli ŁUW w zakresie zadania własnego realizowanego przez Miasto Piotrków Trybunalski w ramach programu "Wspieraj Seniora" na rok 2020

artykuł nr 4

Protokół z kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie wdrażania na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalski planu działań zawartych w Programie Ochrony Powietrza (uchwała nr XX/303/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15.09.2020 r.

artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne NIK z kontroli dotyczącej rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych