artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne z kontroli NIK. Zakres kontroli obejmował przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Łódzkiego z kontroli ŁUW w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych w 2019 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego w dziale 710, rozdziale 71035, § 2020 na realizację powierzonych zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych