artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne z planowej kontroli przeprowadzonej w Biurze Zasobów Ludzkich Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczącej przestrzegania przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych w zakresie organizacji i przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w okresie od 01.02.2019r. do dnia rozpoczęcia kontroli, prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników Urzędu

obrazek
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.2.2020 z kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kompleksowej kontroli przeprowadzonej w 2018 roku w Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne PAK.1711.8.2019 z kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2018 roku w II Liceum Ogólnokształcącym

artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne z planowej kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w roku 2018 w Centrum Usług Wspólnych

artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.7.2019 z kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2018 roku w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim