artykuł nr 1

Oferta na realizację zadania publicznego: Organizacja ferii zimowych w Świetlicy Socjoterapeutycznej "Oratorium Św. Antoniego w 2017 r."

artykuł nr 2

Ogłaszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2017 roku

artykuł nr 3

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w latach 2017-2021"

artykuł nr 4

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2017 roku

artykuł nr 5

Konsultacje w sprawie programu współpracy miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017