artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w sprawie realizacji przez miasta województwa łódzkiego zadań z zakresu planowania przestrzennego

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne z realizacji zadania pomocy państwa w zakresie dożywiania

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne w sprawie realizacji zadnia opieka nad dziećmi do lat 3

artykuł nr 4

Sprawozdanie z wykonania zaleceń z kontroli zewnętrznych 2014r

artykuł nr 5

Protokół kontroli archiwum zakładowego wraz z zaleceniami pokontrolnymi.