artykuł nr 1

XXX Sesja z dn. 2.12.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) w związku z art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zarządzam na dzień:

02 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 10:30

XXX Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

 

Osobisty odbiór imiennych wykazów głosowań jest możliwy od dnia 27 listopada 2020 r., za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10. Zwrotne koperty z imiennymi wykazami głosowań należy złożyć do dnia 1 grudnia 2020 r. za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Złożenie przez radnych, w wyznaczonym terminie do dnia 1 grudnia 2020 r., zwrotnych kopert z imiennymi wykazami głosowań będzie stanowiło potwierdzenie obecności na XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwołanej w trybie korespondencyjnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 6 listopada 2020 roku (nr PNIK-I.4131.738.2020).
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Piotrków Trybunalski.
  4. Zamknięcie obrad.

Podpisał:

(-) Marian Błaszczyński