artykuł nr 1

XV Sesja z dn. 18.12.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust.l ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 9:00

XV Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter.
 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
 2. 2. zmiany budżetu miasta na 2019 rok;
 3. 3. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2020-2036) wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 5.12.2019 r;
 1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 2. odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
 3. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta,
 4. dyskusja,
 5. głosowanie;

4.4.chwalenia budżetu Miasta na 2020 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 5.12.2019 r;

 1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 2. odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
 3. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta do projektu uchwały budżetowej,
 4. dyskusja,
 5. głosowanie;

4.5. przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby;

4.6. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego

dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.7. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecałej 29;

4.8. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej;

4.9. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.10. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;

4.11. wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4.12.  uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok;

4.13. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok;

4.14. ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.15. powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników;

4.16. uchylenia Uchwały Nr XXXVII/649/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie ustalenia urzędowych cen za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

AUTOPOPRAWKA DO PORZĄDKU OBRAD

Załączniki:
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s zmiany WPF180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie z Autopoprawką Prezydenta Miasta do WPF 2019-2036MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
I Autopoprawka Prezydenta Miasta do uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2020-2036MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
I Autopoprawka Prezydenta Miasta do projektu WPF 2020 - 2036MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
II Autopoprawka Prezydenta Miasta do projektu WPF 2020 - 2036MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z I i II autopoprawką Prezydenta Miasta179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2020 rok MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2020 rok cz. IIMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
I Autopoprawka Prezydenta Miasta do projektu budżetu Miasta na 2020 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
II Autopoprawka Prezydenta Miasta do projektu budżetu miasta na 2020 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s uchwały budżetowej miasta na 2020 rok wraz z I i II autopoprawką Prezydenta Miasta.178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby600 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w/s wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego742 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s zmiany uchwały w/s wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecałej 29695 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecałej 29179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej759 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego744 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach 800 Lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi530 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników443 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt w/s uchylenia Uchwały Nr XXXVII/649/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie ustalenia urzędowych cen za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego555 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s uchylenia Uchwały Nr XXXVII/649/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie ustalenia urzędowych cen za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkól i placówek prowadzonych przez osoby prawne Inne niż Miasto Piotrków Trybunalski oraz osoby fizyczne, funkcjonujące na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski oraz osoby fizyczne, funkcjonujące na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2019/2020358 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2019/2020179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2020 pn. "Bezpieczne Miasto 2020?MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2020 pn. "Bezpieczne Miasto 2020'"179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. zatytułowanej "Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego"288 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. zatytułowanej "Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego"180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego407 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego.179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przekazania petycji z dnia 25 listopada 2019 r. mieszkanki Piotrkowa Trybunalskiego310 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s przekazania petycji z dnia 25 listopada 2019 r. mieszkanki Piotrkowa Trybunalskiego179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przekazania według właściwości petycji zatytułowanej "Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego"348 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s przekazania według właściwości petycji zatytułowanej "Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego'"180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer