artykuł nr 1

XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

 

30 października 2019 r. (środa) o godz. 8:30

XIII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter.

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radnego Piotra Masiarka.

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji i protokołu XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

5.2. Zmiany budżetu miasta na 2019 rok;

5.3. Wyboru ławników do sądów powszechnych w Piotrkowie Trybunalskim:

a) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego
i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim;

b) sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników;

c) przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną projektu regulaminu głosowania i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim;

d) przeprowadzenie tajnego głosowania;

e) przedstawienie wyników wyboru przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim;

g) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

h) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim;

i) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

5. 4. Wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski nowo-utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim;

5.5. Wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,9867 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Broniewskiego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.;

5.6. Wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej;

5.7. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

5.8. Zmiany uchwały Nr IX/134/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

5.9. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Małopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim;

5.10. Wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;

5.11. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;

5.12. Zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia;

5.13. Zmiany uchwały Nr III/27/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrków Trybunalski na 2019 rok;

5. 14. Zmiany uchwały Nr X/154/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii;

5.15. Nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim;

5. 16. Nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Zbigniewowi Skrzekowi;

5.17. Wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim);

5.18. Wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim);

5.19. Zmiany uchwały w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

5.20. Wyboru przewodniczącego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

5.21. Rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów;

5.22. przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta złożonych Wojewodzie.

7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta.

8. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 25 września 2019 r. do dnia 29 października 2019 r.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

AUTOPOPRAWKA Zawiadomienia

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka do projektu uchwały w/s WPF MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s zmiany WPF 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 535 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników na kadencję 2020- 2023 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 276 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 287 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim; 278 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s podjęcie uchwały dot. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 294 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim 57 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim. 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,9867 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Broniewskiego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. 116 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały ws/ wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,9867 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Broniewskiego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 111 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr IX/134/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 132 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w/s zmiany uchwały Nr IX/134/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Małopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Małopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 70 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia; 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr III/27/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrków Trybunalski na 2019 rok 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/27/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rok. 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr X/154/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii 616 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/154/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii. 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Zbigniewowi Skrzekowi MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Zbigniewowi Skrzekowi 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Reasumpcja głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Zbigniewowi Skrzekowi. 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim) 601 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. (Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim) 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim) 771 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. (Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim) 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 980 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyboru przewodniczącego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 452 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów; MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 346 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik nr 1 - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Piotrków Trybunalski MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer