artykuł nr 1

VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

29 maja 2019 r. (środa) o godz. 9.00

VIII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1, parter

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miasta.

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok.

4.1. Debata nad Raportem o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok

4.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania.

5. Sprawozdania: finansowe Miasta za 2018 rok, z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok, Informacja o stanie mienia miasta na dzień 31.12.2018 r. oraz roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok:

  1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok;
  2. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta dotyczących sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz z wykonania budżetu Miasta za 2018 r.;
  3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. i informacji o stanie mienia Miasta oraz wniosku w kwestii absolutorium;
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium;
  5. dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok i informacją o staniemienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok;
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok (opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok, zostanie przedstawiona na sesji).

6. Podjęcie uchwal w sprawie:

6.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

6.2. zmiany budżetu miasta na 2019 rok;

6.3. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego;

6.4. zmiany Uchwały Nr YI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok;

6.5. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kostromskiej 37 (obręb 24) oznaczonych w ewidencji gruntów nr 148/11 o powierzchni 0,0020 ha; nr 476/3 o powierzchni 0,0003 ha i nr 476/5 o powierzchni 0,0008 ha;

6.6. sprzedaży nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Józefa Fabianiego;

6.7.  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaskowej (działka 391/26);

6.8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaskowej (działka 391/28);

6.9. wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;

6.10. wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;

6.11.  zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim; (projekt Klubu Radnych PiS)

6.12. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego;

6.13. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

6.14. skargi na dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta;

6.15. przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad VIII Sesji.

Załączniki:
4. 2. Wynik głosowania180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4. 2 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania.248 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
5 f Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok522 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
5f Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
5 g Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok (opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok, zostanie przedstawiona na sesji).74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
5g Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6. 1. Wynik głosowania177 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie z Autopoprawką Prezydenta Miasta do WPFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka Prezydenta Miasta do uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6. 2. Wynik głosowania178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6.3. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego423 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6. 3. Wynik głosowania178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6.4. Projekt uchwały w sprawie określenia i podziału zadań PFRON na 2019 rok936 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6. 4. Wynik głosowania181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kostromskiej 37 (obręb 24) oznaczonych w ewidencji gruntów nr 148/11 o powierzchni 0,0020 ha; nr 476/3 o powierzchni 0,0003 ha i nr 476/5 o powierzchni 0,0008 ha650 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6. 5. Wynik głosowania182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6.6. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Józefa Fabianiego711 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6. 6. Wynik głosowania177 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6.7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaskowej (działka 391/26603 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6. 7. Wynik głosowania178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6.8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaskowej (działka 391/28);540 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6. 8. Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6.9. Projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim899 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6. 9. Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6.10. Projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6. 10. Wynik głosowania178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6.11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim; (projekt Klubu Radnych PiS)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6.12. Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego551 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6. 12. Wynik głosowania174 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6.13. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu MiastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6. 13. Wynik głosowania176 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6.14. Projekt uchwały w sprawie skargi na dyrektora ZDiUMMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6. 14. Wynik głosowania175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6.15. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta374 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6. 15. Wynik głosowania176 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer