artykuł nr 1

III Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 19 grudzień 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 9:00

 

III Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10,
Sala nr 1, parter.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z I i II Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.2. zmiany budżetu miasta na 2018 rok;

4.3. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2019-2036) wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 5.12.2018 r

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

b) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,

c) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta,

d) dyskusja,

e) głosowanie;

4.4. uchwalenia budżetu Miasta na 2019 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 5.12.2018 r;

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

b) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,

c) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta do projektu uchwały budżetowej,

d) dyskusja,

e) głosowanie;

4.5. zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok;

4.6. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

4.7. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia;

4.8. przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby; 

4.9. warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta;

4.10. zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 182a stanowiącą własność osób fizycznych;

4.11. uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2019 pn. „Bezpieczne Miasto 2019";

4.12. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rok;

4.13. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rok;

4.14. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody;

4.15. stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”;

4.16. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim;

4.17. zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta;

4.18. wystąpienia Piotrkowa Trybunalskiego ze Związku Powiatów Polskich;

4.19. wyboru przedstawicieli Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do składu Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie, wstrzymanie lub cofanie stypendiów sportowych;

4.20. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Johnowi Raymondowi Benettowi;

4.21. upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.22. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego   w okresie od 24 stycznia 2018 roku do 27 czerwca 2018 roku (stan na dzień 30 września 2018 roku) – materiał w wersji elektronicznej;

6. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2017 roku (www.wios.lodz.pl) materiał w wersji elektronicznej.  

7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły  od dnia 28 listopada 2018 r. do dnia 18.12.2018 r.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

AUTOPOPRAWKA DO PORZĄDKU OBRAD

 

Załączniki:
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r. 15 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
I AUTOPOPRAWKA z dn. 17.12.2018 r. do projektu Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r. 712 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2019-2036) 15 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka Prezydenta Miasta z dnia 5.12.2018 r. do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2019-2036) 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2019 r. - I cz. 38 MB
Projekt Uchwały w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2019 r. - II cz. 29 MB
Projekt Uchwały w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2019 r. - III cz. 42 MB
I Autopoprawka Prezydenta Miasta z dnia 5.12.2018 r. do projektu budżetu Miasta na 2019 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 r. w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 r. 123 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 186 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby 344 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat 653 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka do projektu Uchwały w/s warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat 126 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały z I i II AUTOPOPRAWKĄ w/s warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat 504 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 185 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 182a stanowiącą własność osób fizycznych 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
MAPA do projektu Uchwały w/s zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 182a stanowiącą własność osób fizycznych 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2019 pn. "Bezpieczne Miasto 2019" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 r. 427 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 r. 218 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody 362 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ,"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 184 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim 948 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta 81 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Uchwały w/s opłaty targowej 228 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wystąpienia Piotrkowa Trybunalskiego ze Związku Powiatów Polskich 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyboru przedstawicieli Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do składu Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie, wstrzymanie lub cofanie stypendiów sportowych 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania cz. 1 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania cz. 2 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania cz. 3 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Johnowi Raymondowi Benettowi 889 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 376 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dostępne kategorie:
Sesja III
Sesja II
Sesja I