artykuł nr 1

XX Sesja Rady Miasta z 23 marca 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XX/283/16 w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2017 w Piotrkowie Trybunalskim"12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/296/16 w/s powołania Przewodniczącego Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego897 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/295/16 w/s odwołania Przewodniczącego Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego931 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/294/16 w/s powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego886 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/293/16 w/s odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.944 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/292/16 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego978 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/291/16 w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/290/16 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/253/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.851 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/289/16 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/257/16 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych837 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/288/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę.850 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/287/16 w/s zmiany upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej972 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/286/16 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35- ul. Wojska Polskiego 200.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/285/16 w/s zmiany Uchwały Nr XI/216/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/284/16 zmieniająca Uchwałę Nr IV/43/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej977 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/282/16 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.874 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/281/16 w/s przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.1,007 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik: Powiatowy Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018.1,023 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/280/16 w/s przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018731 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/279/16 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/278/16 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego.901 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/277/16 w/s zmiany budżetu miasta na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/276/16 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XIX Sesja Rady Miasta z 2 marca 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/275/16 w/s zmiany uchwały XVIII/257/16 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/274/16 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/273/16 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/272/16 w/s uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/271/16 w/s powierzenia Spółce z o. o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/270/16 w/s powierzenia Powiatowi Piotrkowskiemu prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XlX/269/16 w/s regulaminów określających zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/268/16 w/s zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/267/16 w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik-Harmonogram realizacji działań45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik-Karta informacyjna418 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/266/16 w/s zmiany uchwały Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/265/16 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2016MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/264/16 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/263/16 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11-Ciepłownia C-l, ul. Rolniczej 75-Ciepłownia C-2MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/262/16 zmieniająca uchwałę Nr XVI/213/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulic Wierzejskiej, Broniewskiego, pomiędzy gminą Miasto Piotrków Trybunalski i osobami fizycznymi.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/261/16 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wysokiej 11 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/260/16 w/s zmiany budżetu miasta na 2016 rok.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/259/16 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XVIII Sesja Rady Miasta z 20 stycznia 2016 r.

Załączniki:
Uchwala Nr XVIII/258/16 w/s zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.855 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/257/16 w/s zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/256/16 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę.952 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/255/16 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/254/16 w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/253/16 w/s zmiany nazwy Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła IIMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/252/16 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/251/16 w/s zmiany budżetu miasta na 2016 rok.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/250/16 w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer