artykuł nr 1

XX Sesja Rady Miasta z 23 marca 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XX/283/16 w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2017 w Piotrkowie Trybunalskim" 12 MB
Uchwała Nr XX/296/16 w/s powołania Przewodniczącego Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 897 KB
Uchwała Nr XX/295/16 w/s odwołania Przewodniczącego Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 931 KB
Uchwała Nr XX/294/16 w/s powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 886 KB
Uchwała Nr XX/293/16 w/s odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 944 KB
Uchwała Nr XX/292/16 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 978 KB
Uchwała Nr XX/291/16 w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa MB
Uchwała Nr XX/290/16 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/253/16 z dnia 20 stycznia 2016 r. 851 KB
Uchwała Nr XX/289/16 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/257/16 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych 837 KB
Uchwała Nr XX/288/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę. 850 KB
Uchwała Nr XX/287/16 w/s zmiany upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 972 KB
Uchwała Nr XX/286/16 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35- ul. Wojska Polskiego 200. MB
Uchwała Nr XX/285/16 w/s zmiany Uchwały Nr XI/216/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr XX/284/16 zmieniająca Uchwałę Nr IV/43/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 977 KB
Uchwała Nr XX/282/16 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. 874 KB
Uchwała Nr XX/281/16 w/s przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 1,007 KB
Załącznik: Powiatowy Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018. 1,023 KB
Uchwała Nr XX/280/16 w/s przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 731 KB
Uchwała Nr XX/279/16 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2016 rok MB
Uchwała Nr XX/278/16 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego. 901 KB
Uchwała Nr XX/277/16 w/s zmiany budżetu miasta na 2016 rok MB
Uchwała Nr XX/276/16 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 10 MB
artykuł nr 2

XIX Sesja Rady Miasta z 2 marca 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/275/16 w/s zmiany uchwały XVIII/257/16 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych MB
Uchwała Nr XIX/274/16 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Uchwała Nr XIX/273/16 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Uchwała Nr XIX/272/16 w/s uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego 12 MB
Uchwała Nr XIX/271/16 w/s powierzenia Spółce z o. o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Uchwała Nr XIX/270/16 w/s powierzenia Powiatowi Piotrkowskiemu prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej MB
Uchwała Nr XlX/269/16 w/s regulaminów określających zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 12 MB
Uchwała Nr XIX/268/16 w/s zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr XIX/267/16 w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim MB
* Załącznik-Harmonogram realizacji działań 45 KB
* Załącznik-Karta informacyjna 418 KB
* Załącznik-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Uchwała Nr XIX/266/16 w/s zmiany uchwały Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski" MB
Uchwała Nr XIX/265/16 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2016 MB
Uchwała Nr XIX/264/16 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr XIX/263/16 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11-Ciepłownia C-l, ul. Rolniczej 75-Ciepłownia C-2 MB
Uchwała Nr XIX/262/16 zmieniająca uchwałę Nr XVI/213/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulic Wierzejskiej, Broniewskiego, pomiędzy gminą Miasto Piotrków Trybunalski i osobami fizycznymi. MB
Uchwała Nr XIX/261/16 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wysokiej 11 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu MB
Uchwała Nr XIX/260/16 w/s zmiany budżetu miasta na 2016 rok. MB
Uchwała Nr XIX/259/16 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 10 MB
artykuł nr 3

XVIII Sesja Rady Miasta z 20 stycznia 2016 r.