artykuł nr 1

XIX Sesja Rady Miasta - 28 marca 2012 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/382/12 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 rok. 743 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/381/12 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 340 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/380/12 w/s zmian Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" w Piotrkowie Trybunalskim. 515 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/379/12 w/s zatwierdzenia projektu Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 439 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/378/12 w/s określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 953 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/377/12 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego w 2012 roku MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/376/12 w/s zmiany Uchwały Nr XI/215/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej-"Sigmatex" w Piotrkowie Trybunalskim. 399 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/375/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2012 pn. "Bezpieczne Miasto 2012" 448 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/374/12 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/165/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015. 938 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/373/12 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 42 jako działka nr 2/47 o powierzchni 306 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 348 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/372/12 w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości przyległych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe 423 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/371/12 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 187, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 99/13 o powierzchni 0,0056 ha w obrębie 29 382 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/370/12 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 50/3 o powierzchni 0,1256 ha w obrębie 27. 372 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/369/12 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 359 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/368/12 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego 10 oraz wyrażenia zgody na przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. 378 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/367/12 w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy Alei 3-go Maja 12 i Alei 3-go Maja 14. 435 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/366/12 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 48 o powierzchni 0,0016 ha i nr 47/1 o powierzchni 0,0029 ha obręb 14, przeznaczonych pod plac manewrowy tzw. "łopatkę" ulicy Wąskiej. 393 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/365/12 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lelewela 26 328 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/364/12 w/s zmiany budżetu Miasta na 2012 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/363/12 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XVIII Sesja Rady Miasta - 29 lutego 2012 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/353/12 w/s zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim 364 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/350/12 w/s zasad zbywania udziałów we współwłasności nieruchomości 421 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/362/12w/s skargi na Prezydenta Miasta 998 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/361/12 w/s restrukturyzacji systemu produkcji i dystrybucji ciepła 277 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/360/12 w/s zmiany Uchwały Nr XI/173/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 października 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 350 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/359/12 w/s likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 24/26 338 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/358/12 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 397 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/357/12 w/s nadania nazwy Mieczysława Trajdosa dla ronda u zbiegu ulic Karolinowskiej i Rolniczej 526 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/356/12 w/s zmiany Uchwały Nr XLIII/731/2001 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w mieście Piotrkowie Trybunalskim. 359 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/355/12 w/s zmiany siedziby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stefana Roweckiego ?Grota" w Piotrkowie Trybunalskim 323 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/354/12 w/s ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/352/12 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 65 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzielnej 7A łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 401 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/351/12 w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu. 448 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/349/12 w /s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przedborskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 34/18 o powierzchni 116 m2 w obrębie geodezyjnym 34 424 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/348/12 w/s zmiany budżetu Miasta na 2012 rok 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/347/12 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XVI Sesja Rady Miasta - 25 stycznia 2012 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/344/12 w/s nadania statutu MOPR w Piotrkowie Trybunalskim 429 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/346/12 w/s zniesienia ochrony pomnikowej w stosunku do 4 pojedynczych drzew i grupy drzew oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na 11 pojedynczych drzewach wpisanych do rejestru pomników przyrody 1,007 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/345/12 skargi Pana H. A. na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/343/12 w/s zmiany uchwały w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 545 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/342/12 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej - ?Strzelnica" w Piotrkowie Trybunalskim 939 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/341/12 w/s uchylenia Uchwały Nr V/70/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą żeglarską, południową granicą osiedla ?Jeziorna II", wschodnią granicą miasta oraz północną granicą osiedla ?Wierzeje" w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/191/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 27 grudnia 2003 r. Nr 357, poz. 3650). 356 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/340/12 w/s uchylenia Uchwały Nr VII/133/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany dotyczącej przebiegu drogi 16KDL i zmiany ustaleń w terenach 3U i 6 US w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr LI/834/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z. dnia 30 czerwca 2010 r. nr 192, poz. 1553). 333 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/339/12 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody za osiągnięcia w służbie 321 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/338/12 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kleszcz 342 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/337/12 w/s zmiany budżetu Miasta na 2012 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/336/12 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer