artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XIX sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmian Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek w Piotrkowie Trybunalskim134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia projektu Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa177 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego w 2012 roku172 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XI/215/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej -Sigmatex w Piotrkowie Trybunalskim117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2012 pn. ?Bezpieczne Miasto 2012?.72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011r. zmienionej Uchwałą nr IX/165/11 z dnia 1 czerwca 2011r.w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości przyleglych, stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe79 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 187, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 99/13 o powierzchni 0,0056 ha w obrębie 29 71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 50/3 o powierzchni 0,1256 ha w obrębie 2770 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego 10 oraz wyrażenia zgody na przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonych w Piotrkowie Tryb. przy Alei 3-go Maja 12 i Alei 3-go Maja 14199 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 48 o powierzchni 0,0016 ha i nr 47/1 o powierzchni 0,0029 ha obręb 14, przeznaczonych pod plac manewrowy tzw. 'łopatkę' ulicy Wąskiej 72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lelewela 26 100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 6-plan wydatków jednostek pomocniczych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 5-zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4-zmiany w planie nakładów na inwestycje33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3-plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2B-zmiany w planie wydatków-zadania powiatu49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2A-zmiany w planie wydatków-zadania gminy59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1B-zmiany w planie dochodów-zadania powiatu43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1A-zmiany w planie dochodów -zadania gminy42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2012 r.33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik-wykaz przedsięwzięć98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XVIII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany siedziby i obwodu Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s likwidacji jednostki budżetowej-Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 24/26 64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 10-plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 9B-zmiany w planie wydatków zwiazanych z ochroną środowiska-zadania powiatu36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 9A-zmiany w planie wydatków zwiazanych z ochroną środowiska-zadania gminy38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 8B-zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 8A-zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 7A-zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 6-zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 5-zmiany w planie nakładów na inwestycje36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4B-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-zadania powiatu50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4A-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-zadania gminy45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3A-zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2B-zmiany w planie wydatków-zadania powiatu49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2A-zmiany w planie wydatków-zadania gminy63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1B-zmiany w planie dochodów-zadania powiatu43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1A-zmiany w planie dochodów -zadania gminy51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2012 r.33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik-wyjaśnienie do WPF31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik-wykaz przedsięwzięć99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s restrukturyzacji systemu produkcji i dystrybucji ciepła50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik-mapaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej-Sigmatex w Piotrkowie Trybunalskim144 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zasad zbywania udziałów we współwłasności nieruchomości71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XI/173/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 października 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały nr XLIII/731/2011 Rady Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego w/s planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w mieście Piotrkowie Trybunalskim64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ronda123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Przedborskiej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 34/18 o powierzchni 116 m2 w obrębie geodezyjnym 34 72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Piotrkowie Trybunalskim83 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany siedziby IV LO im. Generała Sterana Roweckiego "Grota" w Piotrkowie Trybunalskim62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 65 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dzielnej 7A łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. 72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XVI sesji Rady Miasta

Załączniki:
Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości położonej przy ul. Kleszcz.107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Kleszcz85 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały WPF - opisówka24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 298 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1537 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchylenia Uchwały Nr V/70/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żeglarską, południową granicą osiedla 'Jeziorna II', wschodnią granicą miasta oraz północną granicą osiedla 'Wierzeje' w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/191/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchylenia Uchwały Nr Vll/133/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany dotyczącej przebiegu drogi 16KDL i zmiany ustaleń w terenach 3U i 6US w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr LI/834/10 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 V 2010 r. 56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego90 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik graficzny do projektu uchwałyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej-Strzelnica w Piotrkowie Trybunalskim189 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik 5 zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do SFP39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4 zmiany w planie nakładów na inwestycje30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3B zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-zadania powiatu50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2B zmiany w planie wydatków-zadania powiatu46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2A zmiany w planie wydatków-zadania gminy49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1B zmiany w planie dochodów-zadania powiatu38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*załącznik nr 1A zmiany w planie dochodów -zadania gminy38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na rok 201231 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w/s cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez MZK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w/s nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer