artykuł nr 1

Zarządzenie nr 35 z dnia 5 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 35 /2021

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 5 lutego 2021 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz wyznaczenia pracowników Urzędu do udziału w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w zw. z art. 44 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 53 ust. 1 i 2 oraz art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) w zw. z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin pracy komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień, w tym zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykaz pracowników Urzędu wyznaczonych do udziału w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

2. Nadzór nad prawidłową realizacją zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 395/2017 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 18 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu do udziału w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych organizowanych przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zmienionego zarządzeniem Nr  519/2017 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 29 grudnia 2017 roku, zarządzeniem Nr 332/2018 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 14 sierpnia 2018 roku oraz zarządzeniem Nr 399/2019 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 22 października 2019 roku.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 4 stycznia  2021 roku.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

 

dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym