artykuł nr 1

LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LII/648/18 w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawaMB
Uchwała Nr LII/647/18 w/s podziału Miasta Piotrków Trybunalski na stałe obwody głosowania382 KB
Uchwała Nr LII/646/18 w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numeracji, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym264 KB
Uchwała Nr LII/645/18 w/s zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski92 KB
Uchwała Nr LII/644/18 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim46 KB
Uchwała Nr LII/643/18 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości przy ul. Porannej 9 w Piotrkowie Trybunalskim128 KB
Uchwała Nr LII/642/18 w/s sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Sulejowskiej37 KB
Uchwała Nr LII/641/18 w/s wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w/s z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-201952 KB
Uchwała Nr LII/640/18 w/s wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2016-201950 KB
Uchwała Nr LII/639/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim243 KB
Uchwała Nr LII/638/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2016-201951 KB
Uchwała Nr LII/637/18 w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.MB
Uchwała Nr LII/636/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała Nr LII/650/18 w/s utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Szczekanica" i nadania jej statutuMB
Uchwała Nr LII/649/18 w/s przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości 87 KB