artykuł nr 1

XLV Sesja Rady Miasta z dn. 27 września 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLV/563/17 w/s skargi na Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/562/17 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych o utworzenie jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Szczekanica"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/561/17 zmiana uchwały w sprawie opłaty targowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/560/17 w/s zatwierdzenia projektu ?Razem możemy więcej? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie 9.2.1. "Usługi społeczne i zdrowotne"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/559/17 w/s zmiany Uchwały XXVIII/376/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady Al, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/558/17 zmieniająca Uchwałę Nr XL/503/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/557/17 w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 rok.12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/556/17 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer