artykuł nr 1

XXXIX Sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2013 r.

Załączniki:
Uchwała Nr 3/17/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 stycznia 2014 r.MB
Uchwała Nr XXXIX/728/13 w/s braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego463 KB
Uchwała Nr XXXIX/727/13 w/s zmiany składu osobowego komisji doraźnej155 KB
Uchwała Nr XXXIX/726/13 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała Nr XXXIX/725/13 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego567 KB
Uchwała Nr XXXIX/724/13 w/s zmieniająca uchwałę Nr XXXII/639/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zmienioną uchwałą Nr XXXV/673/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku597 KB
Uchwała Nr XXXIX/723/13 w/s upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej146 KB
Uchwała Nr XXXIX/722/13 w/s zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim154 KB
Uchwała Nr XXXIX/721/13 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie172 KB
Uchwała Nr XXXIX/720/13 w/s określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniaMB
Uchwała Nr XXXIX/719/13 w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2014 pn. ?Bezpieczne Miasto 2014''MB
Uchwała Nr XXXIX/718/13 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 r.MB
Uchwała Nr XXXIX/717/13 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 r.MB
Uchwała Nr XXXIX/716/13 w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2014 r.22 MB
Uchwała Nr XXXIX/715/13 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014 - 2033MB
Uchwała Nr XXXIX/714/13 w/s zmiany budżetu Miasta na 2013 r.MB
Uchwała Nr XXXIX/713/13 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB