artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego-Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych