artykuł nr 1

Sprawozdanie Wojewody Łódzkiego z kontroli finansowej ŁUW przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Mieście Piotrków Trybunalski w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej jednostce samorządu terytorialnego w 2019 roku na realizację Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne z kontroli NIK w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi sformułowane w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Mieście Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli w zakresie wykorzystania urlopów wypoczynkowych

artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne z kontroli NIK w zakresie zlecania i wykorzystywania przez jednostkę samorządu terytorialnego operatów szacunkowych