artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2016 roku

artykuł nr 2

Konsultacje w sprawie programu współpracy na rok 2016

artykuł nr 3

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego-przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomoc w trudnej sytuacji życiowej

artykuł nr 4

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego- zadanie z zakresu pobudzania aktywności społecznej i przeciwdziałanie migracji osób starszych i niepełnosprawnych

artykuł nr 5

Oferta organizacji pozarządowej na realizację...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przedkłada ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014 r. poz. 1118 z późn. zm.):