artykuł nr 1

Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku

Załączniki:
ZBIORCZY RAPORT z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku w 2020 roku. 88 KB
ZBIORCZY RAPORT z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku w I półroczu 2020 roku 117 KB
Zbiorczy raport z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku w 2019 roku 126 KB
Zbiorczy raport z realizacji Programu Rewitalizacji w I półroczu 2019 r. MB
Zbiorczy raport z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 529 KB
Zbiorczy raport z realizacji Programu Rewitalizacji w I półroczu 2018 r. 538 KB
*Załącznik - (Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 r.) - do Uchwały Nr XLII/549/17 z dn. 30 sierpnia 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/361/16 z dn. 26 października 2016 r. w/s przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 r. MB
Uchwała Nr XLII/549/17 z dn. 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/361/16 z dn. 26 października 2016 r. w/s przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 r. 37 KB
Zbiorczy raport z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2017 r. MB
Zbiorczy raport z realizacji Programu Rewitalizacji w I półroczu 2017 r. 537 KB
Uchwała Nr XXXII/426/17 w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku 37 MB
Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku MB
Dostępne kategorie:
Strategia Rozwoju Miasta
Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim
Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4"
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2025
Program "Bezpieczne Miasto"
Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019
Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku.
Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2028
Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021
Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2020 - 2023
Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca"
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2030